Risale-i Nur: Mektubat Fihristi

Birinci Mektup . .
Dört sualin cevabıyla birlikte, birçok meseleye ışık tutan gayet güzel bir risaledir.
• Birinci sual: Hazret-i Hızır hayatta mıdır? Bu sualin cevabında hayat mertebelerinin
neler olduğuna da cevap verilmektedir.
• İkinci sual: Ölüm görünüşte bir çürümek ve sönmek olduğu hâlde, Kur’ân’da ifade edildiği gibi, nasıl hayat gibi bir mahlûk ve nimet olabilir?
• Üçüncü sual: Cehennemin nerededir?
• Dördüncü sual: Aşk-ı mecazî ile aşk-ı hakikînin nedir? Hemen hemen herkeste bulunan mecazî aşk, aşk-ı hakikîye dönüşebilir mi?
İkinci Mektup . .
Bu zamanda dine hizmet edenlerin ve halka nasihatte bulunanların, mecburiyet olmadan sadaka ve hediyeleri, dört sebepten dolayı kabul etmemesi gerektiğini izah eder.
Üçüncü Mektup . .
Dünyanın, feza denizinde yüzen İlâhî bir gemi olduğunu; bütün mevcudatın yaratılışını bir tek Allah’a vermekte son derece kolaylık ve rahatlık olacağını; eşyanın icadını değişik sebeplere ve tabiata dayandırmakla son derece zorluk ve müşkülât olacağını izah eden güzel bir tefsirdir.
Dördüncü Mektup . . .
Risale-i Nur hakkında bir sırrı tecelli eden Bakara Suresinin 269. ayetinin bir tefsiri olup Risale-i Nur’un hikmete mazhariyet yönünü izah eder.
Beşinci Mektup . . .
Velâyetin üç kısım olduğunu açıklayıp, bu zamanda velâyet-i kübra olan sünnet-i seniyeye ittiba ederek, imanın hakikatlerinin neşrinde son derece dikkat ve gayret gösterilmesi gerektiğini ispat eder.
Altıncı Mektup . . .
“Hasbünallâhi ve ni’melvekîl” ayetinin güzel bir tefsiridir.
Yedinci Mektup . . .
Peygamber Efendimizin birden fazla evlenmesinin, bilhassa Hazret-i Zeynep ile evlenmesinin hikmetlerini izah ve ispat eder.
Sekizinci Mektup . . .
Besmelenin güzel bir sırrını tefsir eden Rahman ve Rahîm isimlerinin bir vesilesi olan şefkatin, aşktan çok daha yüksek ve keskin olduğunu gösteren güzel bir tefsirdir.
Dokuzuncu Mektup . . .
Keramet, ikram, inayet ve istidracın mühim bir kaidesini izah eder. Ayrıca iman ve İslâm arasındaki mühim bir farkı açıklar. İmansız İslâmiyetin, ya da İslâmiyetsiz imanın kurtuluş sebebi olup olmayacağını izah eder.
Onuncu Mektup . .
İki sualin cevabı olup, İmam-ı Mübin’in ne olduğunu, haşir meydanının nerede bulunduğunu izah eden parlak bir tefsirdir.
On Birinci Mektup . .
Şeytanın verdiği vesveseye karşı gayet kuvvetli manevî bir ilâç hükmünde, Nisâ Suresinin 76. ayetinin tefsiridir. Ayrıca medenî hukukun İslâm hukuku kaşlısındaki haksızlıklarını, mirastan kızın alması gerekli hakkı misal vererek anlatan güzel bir tefsirdir.
On İkinci Mektup . .
Hazret-i Âdem’in Cennetten kovulmasının ve bazı insanların Cehenneme atılmasının,şeytanın ve kötülüklerin yaratılmasının, masum insanlara ve hayvanlara belâlarla musibetlerin musallat edilmesinin hikmetlerini üç mühim sualin cevabında izah ve ispat eden ehemmiyetli bir risaledir.
On Üçüncü Mektup . . .
Rahmet-i İlâhiyenin insana yakın olması hâlinde her yer ve her şeyin güzel ve sevimli olduğunu gösteren güzel bir risaledir.
On Dördüncü Mektup . . .
Telif edilmemiştir.
On Beşinci Mektup . . .
Altı mühim sualin cevabı olup, Sahabe devrinde ve daha sonra İslâm âlemi içinde cereyan eden bazı hâdiseleri izah eder.
On Altıncı Mektup . . .
Âl-i İmran Suresi 173. ayetinin bir sırrını müellifin başına gelen bir hâdise münasebetiyle Beş Noktada tefsir eder.
On Yedinci Mektup . . .
Çocuk Taziyenamesi adıyla, bulûğ çağına ermeden vefat eden çocukların durumlarını izah eden harika bir tefsirdir.
On Sekizinci Mektup . . .
Vahdetülvücut meselesi ve kâinatın gizli sırlarından birkaçını izah eden güzel bir risaledir.
On Dokuzuncu Mektup . . .
Peygamber Efendimizin (a.s.m.) risaletinin delili olan üç yüzden fazla mu’cizesini anlatan son derece zevkli ve mükemmel bir tefsirdir.
Yirminci Mektup . . .
Tevhit mertebelerini izah ve ispat eden, Kelime-i şahadetin birinci sözü olan “Eşhedü en lâ ilâhe illallah”ın hükmünü kuvvetle ispat eden; ayrıca, “Allah, şirk ile tevhit arasındaki farkı anlamanız için, birçok geçimsiz kimsenin ortaklığı altındaki köle misalini verdi…” (Zümer Suresi: 29.) ilâahir ayetinin mühim ve büyük hakikatin gösteren harika bir tefsirdir.
Yirmi Birinci Mektup . . .
İhtiyar anne ve babaya veya akrabaya karşı şefkat ve güzel muamelenin ehemmiyetini izah eden güzel bir tefsirdir.
Yirmi İkinci Mektup . . .
Uhuvvet Risalesi adıyla, Müslümanlar arasındaki kardeşliğin ehemmiyetini; kin, düşmanlık, hırs ve gıybetin ise verdiği zararı izah ve ispat eden bir tefsirdir.
Yirmi Üçüncü Mektup . . .
Kur’ân’daki kıssa-i Yusufiyenin hikmet ve ehemmiyetini göstererek, dünyanın saadetinden daha ferahlı, saadetli ve parlak bir ebedî saadetin bulunduğunu; bu hakikatten gaflet edilmemesi gerekti¤ini izah eden güzel bir tefsirdir.
Yirmi Dördüncü Mektup . . .
Kâinatın yaratılış hikmet ve gayelerini, onun gizli sırlarını gösteren harika bir risaledir. Bu Mektubun Birinci Zeylinde duanın ehemmiyeti izah ve ispat edilir, İkinci Zeylinde ise Mevlit’teki Miraciyeye dair kısa bir açıklama getirilir.
Yirmi Beşinci Mektup . . .
Telif edilmemiştir.
Yirmi Altıncı Mektup . . .
Şeytantan bir vesvese geldiğinde Allah’a sığınmak gerektiğini ifade eden Fussılet Suresinin 36. ayetinin bir tefsiri olup, ayrıca ehemmiyetli birçok meseleyi izah eden mühim bir Mektuptur.
Yirmi Yedinci Mektup . . .
Müellifin talebelerine yazdığı ve pek çok hakikatleri ihtiva eden mektupları olup, ayrı bir eser olarak neşredildiğinden buraya alınmamıştır.
Yirmi Sekizinci Mektup . . .
Rüyanın hakikati, sadık rüyanın faydası, Hazret-i Mûsa’nın Hazret-i Azrail’in gözüne tokat vurması, Vehhabîlik, Kur’ân’daki tevafuklar gibi birçok meseleyi izah ve ispat eden sekiz ayrı risaleden müteşekkil bir mektuptur.
Yirmi Dokuzuncu Mektup . . .
Kur’ân’ın bazı sırlarını ve hikmetlerini, Kur’ân’ın hakikî tercümesinin neden kabil olmadığını, Ramazan orucunun hikmet ve ehemmiyetini, Kur’ân’ın gözle görülebilecek mu’cizelerinden birkaçını, Müslümanlar içine girmiş, dinsizlerin ve şeytanın desiselerini, Mehdî ve Süfyan meselesi gibi birçok hususa açıklama getiren güzel bir tefsirdir.
Otuzuncu Mektup . . . .
İşaratü’l-İ’caz namıyla müstakil bir risale olarak neşredilmiştir.
Otuz Birinci Mektup . . .
Müstakilen neşredilen Lem’alar adlı eserdir.
Otuz ikinci Mektup . . .
Lemaat risalesi olup, Sözler mecmuasının sonunda neşredilmiştir.
Otuz Üçüncü Mektup . . .
Otuz üç pencereli “Otuz Üçüncü Söz” olarak, Sözler mecmuasında neşredilmiştir.
İşarat-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz . .
Hakikat Çekirdekleri . . .
Sikke-i Tasdik-i Gaybîden Bir Mektuptan Bir Parça . . .
Gönüller Fatihi Büyük Üstada . . .
Hakikat Işıkları . . .

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*