Risale-i Nur: Lem’alar Fihristi

Birinci Lem’a . . .
Hazret-i Yunus Aleyhisselâmın kıssası anlatılarak, her insanın dünya ve ahiret hayatı için nefsiyle karşı karşıya kaldığı mücadeleyi izah eder.
İkinci Lem’a . . .
Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın duasını anlatan âyet-i kerîmenin bir tefsiri olup,musibet ve hastalıklara karşı sabrın ehemmiyetini izah eder, asıl musibetin küfür ve sapıklık olduğunu ispat eder.
Üçüncü Lem’a . . .
Beka için yaratılan ve bekaya âşık olan insan ruhunun, Cenab-ı Hakka karfşı hakikî vazifesini bilmekle, hem dünyada, hem de ebedî hayatında huzur ve saadeti kazanacağını izah eden bir tefsirdir.
Dördüncü Lem’a . . .
Ehl-i Sünnet ve Cemaat ile ehl-i fiia olan Alevîler arasındaki meselelerin hakikatini izah eder.
Beşinci Lem’a . . .
On Birinci Lem’aya dahil edilip boş kalmış ayrıca telif edilmemiş.
Altıncı Lem’a . . . .
Yirmi Dokuzuncu Lem’ada Arapça olarak telif edilmiş olup, bu Lem’a boş kalmıştır.
Yedinci Lem’a . . .
Fetih Suresinin son üç ayetinin bir tefsiri olup, Kur’ân’ın mu’cizeliğini gösterir şekilde, geleceğe dair verdiği haberleri anlatır.
Sekizinci Lem’a . . .
Hûd Suresi 105 ve 112. ayetlerinin tefsiri mahiyetinde olan bu risale, Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylânî’nin keramet-i gaybiyesiyle Kur’ân’ın esrarına ait olan Risale-i Nurların makbuliyetini gösterdiğini ve bu zamanın Kur’ân hizmetkârlarına işaretle beraber, onların kuvve-i maneviyelerini takviye, şevklerini tezyit ve sıkıntılarını izaleeden hakikattar bir lem’adır.
Dokuzuncu Lem’a . . .
Üç mühim sualin cevabında ruha ait bir meseleyi, ilm-i cifirle ilgili açıklamaların yalnız bir iflaretle bırakılmasının hikmetini ve vahdetülvücut meselesini gayet güzel izah ve ispat eder.
On Birinci Lem’a . . .
Sünnet-i seniyenin ve ona uymanın ehemmiyetini izah eden bir tefsirdir.
On İkinci Lem’a . . .
İlim ve fen sahiplerince tenkit sebebi olan, astronomi ile ilgili bazı ayetlerin tefsiri.
On Üçüncü Lem’a . . .
Şeytanların ve çirkinliklerin kâinatta yaratılmasının hikmetini ve şeytana karşı Allah’a sığınmanın ehemmiyetini tefsir eden bir risaledir.
On Dördüncü Lem’a . . .
Birinci Makamında inkârına kalkışılan hadislerin mahiyet ve hakikî manalarını İkinci Makamında ise “Bismillâhirrahmanirrahîm”in altı mühim sırrını izah eder.
On Beşinci Lem’a . . .
Risale-i Nur Külliyatından Sözler, Mektubat ve Lem’alar’ın On Dördüncü Lem’asına kadar olan kısmın fihristesi olup, her eserin sonunda derç edilmiştir.
On Altıncı Lem’a . . .
Mühim ve meraklı bazı meselelere dair suallerin cevaplarıdır.
On Yedinci Lem’a . . .
Notalar suretinde yazılmış muhtelif konuları ihtiva eden mükemmel bir eserdir. Ele alınan konulardan bazıları şunlardır: İnsanın mahiyeti ve dünyaya ait şeylerin kaybolmasına üzülmenin yersizliği, Allah’tan başkasını büyük görmeme, dünyanın geçiciliği ve ömrün fânîliği, haşirde insanın cismiyle tekrar dirileceği, Avrupa medeniyeti
ve fenleri, insanın kıymeti ve buna bağlı olarak kâfirlerin çokluğunun ehemmiyetsizliği, v.s…
On Sekizinci Lem’a . . .
Gizli kalmış mühim bir Peygamber (a.s.m.) mu’cizesini açıklayan ve evliyanın kerametlerinin hak olduğuna kesin bir delil teşkil eden Hazret-i Ali’nin (r.a.) gaybî bir kerametini izah eden Birinci Keramet-i Aleviye Risalesi namında mühim bir lem’adır.
On Dokuzuncu Lem’a . . .
İsraftan menedip, iktisat ve kanaati emreden ayetleri tefsir eden İktisat Risalesidir.
Yirminci Lem’a . . .
İslâmiyette ihlâsın en mühim bir esas olduğunun sırlarını anlatır.
Yirmi Birinci Lem’a . . .
Hayırlı amellerde ve bilhassa uhrevî hizmetlerde sorulan bir kısım suallerin cevabdır.
Yirmi İkinci Lem’a . . .
Risale-i Nur’lar ve hizmeti üzerine sorulan bir kısım suallerin cevabıdır.
Yirmi Üçüncü Lem’a . . . .
Her şeyin Allah tarafından yaratıldığını ikna edici delillerle anlatan Tabiat Risalesidir.
Yirmi Dördüncü Lem’a . . .
Tesettür Risalesi olup, Kur’ân’ın tesettürü emreden hükümlerini izah ve ispat eden önemli bir tefsirdir. Tesettürün insan yaratılışına da son derece uygun olduğunu, kadın fıtratının tesettürü gerektirdiğini, hem aile, hem cemiyet saadetinin bozulmasında tesettürsüzlüğün ne kadar büyük rol oynadığını izah eder.
Yirmi Beşinci Lem’a . . .
Ehl-i imana gelen musibetlerin aslında bir musibet olmadığını belki Cenab-ı Hakkın bir hatırlatması ve şefkatli bir iltifatı olduğunu gösteren şifa hakkındaki ayetlerin bir tefsiri olan Hastalar Risalesidir.
Yirmi Altıncı Lem’a . . .
Cemiyetin ve insan hayatının önemli bir kısmını teşkil eden ihtiyarlar ve ihtiyarlık hakkında çok lüzumlu ve güzel tesellileri ifade eden ayetlerin bir tefsiri olan İhtiyarlar Risalesidir.
Yirmi Yedinci Lem’a . . .
Eskişehir Mahkemesi müdafaası olup, Tarihçe-i Hayat’ta neşredildiğinden buraya yazılmamıştır.
Yirmi Sekizinci Lem’a . . .
Yirmi Sekiz Nükteden ibaret olup, Birinci Nüktesi İkinci Keramet-i Aleviye Risalesi adını alan bu lem’a, mühim bir kısım suallere cevap mahiyetinde, bazı ayetlerin tefsiridir.
Yirmi Dokuzuncu Lem’a . . .
İmana Medar Âlî Bir Tefekkürname, Tevhide Dair Yüksek Bir Marifetname adıyla Arapça telif edilen bu risale, fevkalâde mühim kalbî ve aklî izahlarla Tevhidin delillerini gösterir, akla ve kalbe iman nurunu yerleştirir harika bir lem’adır.
Otuzuncu Lem’a . . .
Altı Nükte ile İsm-i Azamın altı nurunu izah eden harika bir tefsirdir. Birinci Nükte Kuddüs isminin, İkinci Nükte Adl isminin, Üçüncü Nükte Hakem isminin, Dördüncü Nükte Ferd isminin, Beşinci Nükte Hayy isminin, Altıncı Nükte Kayyum isminin kâinattaki cilvelerini izah eder.
Otuz Birinci Lem’a . . .
Şualar’da neşredilen On Dördüncü Şu’a olup, Afyon Mahkemesi müdafaasıdır.
Otuz İkinci Lem’a . . .
Risale-i Nur’un çekirdeği mahiyetinde olan Lemaat adlı risale olup, Sözler mecmuasnın sonunda neşredilmiştir. Eski Said döneminin en son telifidir.
Otuz Üçüncü Lem’a . . . .
Mesnevî-i Nuriye mecmuasında neşredilen Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hubab,Zühre, Şule ve onların zeyillerinden ibaret olup, muhtelif konuları ihtiva eden tefsirlerdir.
Münacat . . .
Kur’ân ve Peygamberimizin eşsiz duası Cevşen’den ilhamen kaleme alınan ve Cenab-ı Hakkın varlığına, birliğine bütün varlık âlemini kuşatan bin bir Esma-i Hüsnasına, ahiret âlemlerine işaret eden sayısız delil ve şahitleri gösteren harika bir eserdir.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*