Risale-i Nur: Sözler Fihristi

Birinci söz . . .
Güzel bir temsil ile Besmelenin ehemmiyetini izah eder.
On Dördüncü Lem’anın İkinci Makamı . . .
“Bismillâhirrahmanirrahîm” cümlesinin binlerce sırlarından altı sırrını anlatır.
İkinci Söz . . .
Gayet hoş bir temsil ile imanın bitmez bir hazine olduğunu ispat eder.
Üçüncü Söz . . . .
Mantıkî bir temsil ile ibadetin insan için büyük bir manevî ticaret olduğunu ispat eder.
Dördüncü Söz . . . .
Namazın ehemmiyetini ve namazsız insanın ne kadar zararda olduğunu güzel bir temsil ile açıklar.
Beşinci Söz . . .
Namaz kılmakla beraber, büyük günahlardan sakınmanın insanın hakikî vazifesi olduğunu hakikattar bir hikâye ile izah eder.
Altıncı Söz . . . .
Cenab-ı Hakkın bize emanet olarak verdiği nefis ve malı yine Ona satmak demek olan, Onun namına kullanmanın insan için ne derece kârlı olduğunu güzel bir temsille izah eder.
Yedinci Söz . . .
İman esaslarından ikisi olan Allah’a ve ahirete imanın insan için lüzumunu, dünya hayatındaki tesirlerini göstererek izah ve ispat eder.
Sekizinci Söz . . .
Hazret-i İbrahim’e gönderilen suhufta yer alan bir temsille, insanın ve dünyanın mahiyetini gayet güzel izah eder.
Dokuzuncu Söz . . .
Namazın beş vakte tahsisini ve beş vakit namaz hakkındaki ayetlerin tefsirini yapar.
Onuncu Söz . . .
Öldükten sonra dirilmenin lüzumunu ve gerçekleşeceğini, ahiretin varlığını gayet açık bir şekilde, güzel bir temsille izah ve ispat eder.
On Birinci Söz . . .
Cenab-ı Hakkın kâinattaki tecelliyatını, insanın mahiyeti ve o mahiyetteki kulluk vazifesiyle karşılaştırarak izah eder.
On İkinci Söz . . . .
Kur’ân’ın hikmet ve faziletini, felsefenin hikmeti ile mukayese ederek izah ve ispat eder.
On Üçüncü Söz . . .
Bi r inc i Makam . . .
Kur’ân’ın kudsî ve geniş hikmetini, şiir olmadığını anlatan ayetleri tefsir eder.
İkinc i Makam . . .
Gençliği dalâlet ve sefahat uçurumuna düşmekten kurtaran imanî meselelerimisallerle izah ve ispat eder.
On Dördüncü Söz . . . .
Kur’ân ve hadisin yüksek ve ulvî bir kısım hakikatlerinin anlaşılmasını kolaylaştıracak hususları izah eder.
On Beşinci Söz . . .
Şeytan ve melâikenin çarpışmaları ile ilgili ayetlerin güzel bir tefsiri olup;Kur’ân’ın Allah kelâmı, Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.) Allah’ın resulü olduğunu ikna edici delillerle ispat eder.
On Altıncı Söz . . . .
Allah’ın tek ve bir olmasıyla beraber yardımcısız olduğunu; mekândan münezzeh olmakla beraber her yerde hazır bulunduğunu ve sonsuz yüceliğiyle beraber her şeye yakın olduğunu anlatan ayetlerin bir tefsiridir.
On Yedinci Söz . . .
Dünya hayatının lezzeti içindeki ölüm elemini, neşe ve kavşlmak içindeki ayrılık elemini anlatan ayetlerin güzel bir tefsiridir. İman sayesinde dünyanın elemini güzel bir lezzete çevirmenin mümkün olacağını izah eder.
On Sekizinci Söz….
İnsanın nefsini şöhret hırsı ve gururdan men eden ayetlerin, Allah’ın yarattığı her şeyin güzel olduğunu ifade eden ayetlerin ve Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın peygamberliğini ilân eden ayetlerin güzel bir tefsiridir.
On Dokuzuncu Söz . . .
Peygamber Efendimizin risaletini izah ve ispat eden gayet kuvvetli bir risaledir.
Yirminci Söz . . .
Birinci Makam . . . .
İnsanın kalbine şeytanın attığı üç mühim şüpheyi izale eden ve Kur’ân’ın mu’cizeliğini ispat eden izahlardır.
İkinci Makam . .
Peygamberlerin mu’cizelerini zikreden Kur’ân ayetlerinin medeniyet ve teknoloji harikalarının birer ipucu ve onların en mükemmel neticelerini gösterdiğini izah ve ispat eden tefsiridir.
Yirmi Birinci Söz . . . .
Birinci Makam . . . .
Namazın kıymetini ve faydasını anlatır.
İkinci Ma kam . . . .
Şeytanın kalbe verdiği vesvesenin ilâcını gösteren reçete hükmünde bir risaledir.
Yirmi İkinci Söz . . . .
Birinci Makam . . . .
Güzel ve parlak temsilî bir hikâye ile Cenab-ı Hakkın vahdetini ve ehadiyetinibütün isim ve sıfatlarıyla ispat eder.
İkinci Makam . . . .
Tevhidin hakikatini ve hakikî Tevhidin ne olduğunu izah ve ispat eder.
Yirmi Üçüncü Söz . . . . .
En güzel bir surette yaratılan insanın ancak iman ile hakikî insan olduğunu,eğer iman olmazsa hiç kıymeti olmayan adî bir varlık hâline düştüğünü izah ve ispat eder.
Yirmi Dördüncü Söz . . .
Cenab-ı Hakkın Esma-i Hüsnasının cilveleri hakkındaki ayetlerin bir hakikatini tefsir eder.
Yirmi Beşinci Söz . . . . .
Kur’ân’ın kırk cihetle mu’cizeliğini izah ve ispat eden bir tefsirdir.
Yirmi Altıncı Söz . . . .
İmanın altı esasından kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine iman etmenin sırrını izah ve ispat eder.
Yirmi Yedinci Söz . . .
İçtihada dair ayetlerin bir tefsiri olup, muhtelif mezhepler bulunmasının sebeplerini izah ve ispat eder. Bu risalenin sonunda ise Sahabe-i Güzin hakkında gayet parlak ve güzel izahlarda bulunulur.
Yirmi Sekizinci Söz . .
Cennet ve Cehennemin varlığı ile lüzumunu izah ve ispat eden bir tefsirdir.
Yirmi Dokuzuncu Söz . . .
Melâike ve ruhanîlere imanın sırları ile ruhun bekasını ispat eder; haşir ve kıyametin vücut ve tahakkuklarını ispat eder.
Otuzuncu Söz . . . .
İnsandaki “ene”nin mahiyetini anlatır. Tahavvülât-ı zerrat olarak tabir edilen atomların ve moleküllerin muhtelif maddelerin teşekkülünde vazife görmelerinin mahiyetini izah eder.
Otuz Birinci Söz . .
Peygamber Efendimizin Miraç mu’cizesinin hakikatini, lüzumunu ve tahakkukunu izah ve ispat eder harika bir risaledir.
Otuz İkinci Söz . . . .
Cenab-ı Hakkın vahdaniyetini öyle ispat eder ki, şirk ve küfür yolunu bütün kâinattan tart eder; vahdet ve ehadiyet-i ilâhiyeye dair gelen şüphe ve itirazları kat’î bir şekilde reddeder; ehl-i dalâlet ve ehl-i hidayetin dünya hayatına bakış
açılarını izah eder.
Otuz Üçüncü Söz . . .
Her şeyde Cenab-ı Hakka açılan bir pencere bulunduğunu izah eden, bunun otuz üç numunesini gayet mükemmel bir surette gösteren Otuz Üç Pencereli bir saray hükmünde harika bir risaledir.
Lemaat . . . .
Nazma benzer şekilde kaleme alınmış, Risale-i Nur Külliyatının çekirdeği hükmünde olan bir risaledir.
Konferans . . . . .

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*