Risale-i Nur: Mesnevî-i Nuriye Fihristi

İtizar . . .
Mesnevî-i Nuriye’nin mütercimi olan ve Risale-i Nur’un müellifi Üstat Bediüzzaman
Said Nursî’den on beş sene ders alan küçük kardeşi Abdülmecid Nursî’nin yaptığı tercüme hakkında verdiği bilgileri ihtiva eder.
Mesnevî-i Nuriye’nin Mukaddemesi . . . .
Müellifin Mesnevî-i Nuriye hakkında belirttiği beş noktadan ibaret açıklamalardır.
LEM’ALAR . . .
Her şeyin Allah’ın birlğine nasıl işaret ettiğini izah ve ispat eden son derece güzel bir tevhid dersidir.
REŞHALAR . . .
İmanı altı şartının en önemlilerinden biri olan peygamberlere iman hakikatini ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın nübüvvetini son derece kesin ve parlak delillerle ispat eder.
LÂSİYYEMALAR . . . .
Altı iman şartının en önemlilerinden biri olan ahirete ve öldükten sonra dirilmeye(haşir) iman hakikatini izah eder. İbni Sina gibi bir dâhînin bile “Akıl bu yolda gidemez” dediği “haşrin” yeryüzündeki binler örneğini, görmek istemeyenlerin dahi gözlerine sokacak derecede açık bir şekilde gösterir. Öldükten sonra dirilmeyi gerektiren Allah’ın pek çok isimlerinden tâ insanın mahiyetine kadar birçok meseleyle haşri ispat eder.
KATRE . . .
Muhtelif bölümlerle birçok meseleye ışık tutan, âdeta denizden bir damla mahiyetindeki son derece önemli bir risaledir.
Mukaddeme . . .
Mana-i ismî, mana-i harfi, niyet ve nazar konularını izah eder.
Birinci Bab . . . . .
“Lâ ilâhe illâllah” kelimesinin ifade ettiği manaları oldukça mükemmel ve tatlı bir şekilde izah eder.
Takriz . . .
Değerli İslâm âlimi Şeyh Safvet Efendinin Katre risalesi hakkındaki medihkâr sözlerinin yer aldığı kısa bir nottur.
Hatime . . . .
Başta ümitsizlik, iyilik ve ibadetlere güvenmek demek olan ucub, gurur ve suizan gibi nefsin hastalıkları olmak üzere, kısa kısa çok mühim farklı meselelerden bahseder.
İtizar . . .
Müellifin Katre risalesi hakkında yaptığı kısa bir açıklamadır.
Katre’nin Zeyli . . .
Namazı vakit girer girmez veya vaktin ilk bölümünde ve hayalen Kâbe’ye yönelmiş olarak kılmanın fazileti gibi her biri bir eserin konusu olabilecek meselelere kısa kısa temas eden kıymetli bir eserdir.
HUBAB . . .
İmanî meselelerin inkârında dinsizlerin birleşmeleri, Peygambere iman, ahirete iman, dua, insanın mahiyeti, içtihat vb. pek çok farklı konunun işlendiği fevkalâde parlak hakikatleri ihtiva eden bir risaledir.
Farisî Münacat . . .
Meclis-i Mebusana Hitaben Yazılan Bir Hutbe . . .
İ’lemler . . . .

Zeylü’l-Hubab . . .
Allah’ teslimiyet, Onun rızasına uygun hareket, öldükten sonra dirilme, bir tek surenin bütün Kur’ân’ı ihtiva etmesi, insan ve kulluk, vb. değişik konuları izah eder.

HABBE . . .

Tazarru ve Niyaz . . .

Zeylü’l-Habbe . . .
“Hasbünallahü ve ni’me’l-vekîl” ve “Ni’me’l-Mevlâ ve ni’me’n-nasîr” ayetlerinin gayet parlak bir tefsiridir.

Zeylü’z-Zeyil . . .
Allah inancının karşısında iddia olunan sebepler, kendiliğinden oluş ve tabiatçılık fikirlerini yerle bir eden harika bir eserdir.

ZÜHRE . . .
Notalar suretinde yazılmış muhtelif konuları ihtiva eden mükemmel bir eserdir.
Ele alınan konulardan bazıları şunlardır: İnsanın mahiyeti ve dünyaya ait şeylerin kaybolmasına üzülmenin yersizliği, Allah’tan başkasını büyük görmeme, dünyan›n geçiciliği ve ömrün fânîliği, haşirde insanın cismiyle tekrar dirileceği, Avrupa medeniyeti ve fenleri, insanın kıymeti ve buna bağlı olarak kâfirlerin çokluğunun ehemmiyetsizliği, vs.

ZERRE . . .
Şeytan ve dinsizlerin verdiği şüpheleri bertaraf eden imanî ve ahlâkî muhtelif konuların ele alındığı mükemmel bir eserdir.

ŞEMME . . .
Yaratılan her şeyin Allah’ın isimlerini gösterdikleri ve ispat ettikleri, hiçbir kimsenin
Allah’tan şikâyete hakkı olmadığı, Kur’ân’ın bütün insanların zihinlerini okşar derecede insanları muhatap aldığı. Enenin mahiyeti, v.b. muhtelif konuları izah eder.

ONUNCU RİSALE . . .
İnsanı hayvandan ayıran hususlar; kaza, kader ve atânın mahiyetleri; kulluk vazifelerinin mahiyeti; insanın mahiyeti; dünyadaki nizam ve intizamın Yaratıcının bir olduğuna delil olması, v.b. birçok hususu izah eden geniş bireserdir.

On Dördüncü Reşha . . . .
Peygamberimizin risaletinin hakkaniyeti, Kur’ân’ın tarifi, insan›n manevî, ihtiyaçlarının sonsuzluğu gibi muhtelif konuları izah eder.

ŞULE . . .
Kelime-i Tevhid, dua ve Allah’ın isimlerinin hakikatleri gibi muhtelif konuları izah eder.

Şulenin Zeyli . .

NOKTA . .
Tabiat, maddenin ezeliyeti, Allah’ın varlığını herkesin aklen neden görmediği gibi birçok husustaki sualleri gayet ikna edici cevapları ihtiva eden ehemmiyetli bir risaledir.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*