Risale-i Nur: Asa-yı Mûsa Fihristi

BİRİNCİ KISIM

Birinci Mesele . . .
Namazın ehemmiyeti ve insana pek ağır bir yük olmadığı anlatılır.

İkinci Meselenin Hülâsası . .
Ölümün kaçınılmaz bir gerçek olduğu, iman ve istikametle yaşamanın ölümü terhis tezkeresine, itikatsızlık ve sefahata dalmanın ise idam sehpası hâline getirdiği izah edilir.

Üçüncü Mesele …
Hakikî ve gerçek lezzetin imanda olduğu gayet güzel bir üslûp ile açıklanır.

Dördüncü Mesele . . .
Bu dünyada insanın omuzuna yüklenmiş olan en önemli meselenin ne olduğu izah edilir.

Beşinci Mesele . . .
Gençliğin geçici olduğu gerçeği ile, onu istikametle geçirmenin ebedî bir gençliği kazandırdığı anlatılır.

Altıncı Mesele . . .
Her bir ilmin Allah’ın varlığını ispat edişi tatlı bir üslûpla izah edilir.

Yedinci Mesele . . .
Cenab-ı Hakkın isimlerine (Esma-i Hüsna) dayanarak ahiretin varlığını ispatlayan mükemmel bir risaledir.

Sekizinci Meselenin Hülâsası . . .
Ahirete iman hakikatinin hem ebedî hayatta, hem de dünya hayatında saadete sebep olduğu gayet açıkşlekilde anlatılır.

Dokuzuncu Mesele . . .
“Neden imanın bir meselesini inkâr eden kâfir olur, kabul etmeyen de İslâmdan çıkar, Müslüman olmaz?” sualine verilen bir cevap. İmanın altı şartının birbirine bağlı ve birbirinin delili olduğu izah ve ispat edilir.

Onuncu Mesele ( Emirdağ Çiçeği ) . . . .
Kur’ân’da bulunan tekrarların sebebini ve hikmetini anlatan harika bir risaledir.

Onuncu Meseleye Bir Hatime Olarak İki Haşiye . . .
Kur’ân’ın hakikî tercümesinin olamayacağ› ve kimin için Allah varsa, onun için her şeyin var olduğu, kimin için de yoksa, her şeyin ona yok olduğu izah ve ispat edilir.

On Birinci Mesele . . . .
İmanın sonsuz netice ve faydalarından birkaç tanesini izah ve ispat eden harika bir risaledir.

Hatime . .
Felâk Suresinin günümüze ait işaret ettiği manaları izah eder.

On Birinci Meselenin Haşiyesinin Bir Lâhikası . . .

İKİNCİ KISIM (Hüccetüllahi’l-Bâliğa Risalesi) . . .

Birinci Hüccet-i İmaniye . . .
Yaratıcısını kâinattan soran bir şahsın müşahedelerini anlatan temsili bir ifadeyle birçok tabiat olayları ve varlıklarının diliyle Allah’ı tanıtan harika bir risaledir.

İkinci Hüccet-i İmaniye . . .
Atomdan, alyuvar, akyuvar, hücre ve yıldızlara kadar her şeyin Allah’ın ortağı,eşi ve benzerinin olmadığını olmaması gerektiğini, yaratıcının ancak bir olması gerektiğini mükemmel bir üslûpla izah ve ispat eden gayet hoş ve tatlı bir risaledir.

Üçüncü Hüccet-i İmaniye . . .
Tabiatçılık fikrinden gelen dinsizlik ve Allah’ı inkârcılığı asla dirilmeyecek bir surette öldürüp, küfrün temel taşını zir ü zeber eden harika bir risaledir.

Hatime . . .
“Allah’ın bizim ibadetimize ne ihtiyac› var?” “Kâinatın bir tek kudret tarafından icat ve idare edilmesi neden daha kolaydır?” “Yoktan var, var da yok edilebilir mi?” gibi suallere de cevap vererek tevhid yolunun akla uygunluğu, şirk yolunun ise son derece müşkülâtlı olduğu aşikâr bir şekilde izah edilir.

Dördüncü Hüccet-i İmaniye . . .
Cenab-ı Hakkın Adl isminin kâinattaki tecellilerini gösteren oldukça tatı› bir risaledir.

Beşinci Hüccet-i İmaniye . . .
Cenab-ı Hakkın Hakem isminin kâinat yüzündeki tecellilerini güzel bir üslûpla izah eder.

Altıncı Hüccet-i İmaniye . . .
Cenab-ı Hakkın Hayy, Kayyum, Muhyî ve Mümit isimlerinin tecellileri ile dünyanı n bir tarla, ahiretin ise bir harman olduğunu ispat eden güzel bir risaledir.

Yedinci Hüccet-i İmaniye . . .
Yeryüzünün mükemmel süslenişini nazara vererek, Allah’ın varlık ve birliğini, en güzel isimlerin Ona ait olduğunu izah eder.

Sekizinci Hüccet-i İmaniye . . .
Cenab-ı Hakkın varlığının gerekliliğini, birliğini ve kudretinin azametini gayet tatlı bir şekilde izah ve ispat eden harika bir risaledir.

Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye . . .
Öldükten sonra dirilmeye ve ahirete iman, insanın hem şahsî, hem de cemiyet hayatının huzuru için ne kadar gereklidir? Bu hususu, öldükten sonra dirilmenin delilleriyle beraber izah ve ispat eden önemli bir tefsirdir.

Onuncu Hüccet-i İmaniye . . .
Hepimizin her zaman tekrar ile imanımızı ilân ettiğimiz şahadet kelimesindeki “Allah’tan başka ilâh yoktur” hükmünü “Tevhid Cümlesi”nin on bir kelimesinde gayet açık bir şekilde izah ederken, aynı zamanda bizlere neleri müjdelediğini de açıklar.

On Birinci Hüccet-i İmaniye . . .
Şu kâinatı halk eden bir yaratıcının varlığını ve olması gerektiğini güzel bir üslûpla temsili olarak izah eder.

İmanî ve Hakikî Güzel Mektuplar . . .
Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlimin

Bediüzzaman Said Nursî hakkında bir yazısı . . .

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

1 Trackback / Pingback

  1. Risale-i Nurlar ve lügat meselesi | Sorularla Said Nursi

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*