Risale-i Nur: Kastamonu Lâhikası Fihristi

1.Ehl-i hakikatin sohbetine zaman mekân mani olmaz
2.Zaman cemaat zamanıdır
3.Nur hizmetinde inayet-i İlâhiye, sabır ve ihtiyat etmek
4.Risale-i Nur’un kitapları birbirine tercih edilmez
5.Risale-i Nur Kur’ân’ın bir mu’cize-i manevîsidir
6.Birden hatıra gelen dört mesele ve zelzele hakkında bir sual
7.Musibetlere karşı sabır içinde metanetle mukabele etmek
8.Her derdin kudsî dermanı, kadere iman ve kazaya rıza
9.Hüsnü zan, makam ve teveccühü Risale-i Nur namına kabul
10.Risale-i Nur’a ait bir ikram ve inayet-i İlâhiye
11.Şirke düşen ve âlem-i İslâma zulmeden Avrupa’nın yediği tokat
12.Manevî hastalıklar Risale-i Nur’un Kur’ânî ilaçları ile tedavi edilir
13.İki mesele: Nur Talebeleri imanla kabre girmesi, Osmanlının Birinci Dünya Savaşında yenilmesinin hikmeti
14.Bu zamanda ihlâslı sadâkat, livechillâh uhuvvet ve fîsebilillâh muavenet lâzımdır
15.Talebeleri kaldıkça Üstadın ölüme dostâne bakması
16.Bu zamanda en lüzumlu, en ehemmiyetli, en birinci vazife iman kurtarmaktır
17.Risale-i Nur’un kerametlerinden bir-iki numune
18.Risale-i Nur Talebesi kime denir?
19.Manevî bir ihtarla yazılan iki ince mesele
20.Nur’un neşrine çalışan talebeleri Üstadın tebriki
21.Ahir zamandan haber veren mühim bir hadis
22.Risale-i Nur’la alâkalı İbrahim Suresi
23.Risale-i Nur’un iman ve tevhid için büyük tahşidatı
24.Risale-i Nur’un ehl-i dünya dinsizlerine verdiği dehşet
25.Üç husus: Hizmette sadâkat, gayret, sebat, metanet; Ayetü’l-Kübra’nın tebyizindeki tevafuk ve ehl-i dünyanın evhamı .
26.Risale-i Nur’da zeyiller ve yazılışındaki tevafuklar
27.Zaman iman kurtarmak zamanı olup, Beşinci Şua herkesin imanını tashih edip imanını kurtarıyor .
28.Risale-i Nur hizmetinde bazı talebelerin kabiliyetleri
29.Tahribat-ı maneviye karşısında Risale-i Nur’un mu’cizâne mukavemeti
30.Geniş siyasî daireleri merakla takip, küçük dairelerdeki önemli vazifelere zarar verir
31.Risale-i Nur’un maddî-manevî keramet ve bereketleri
32.Ahir zamana işaret eden hadisin ahirindeki tevafuk-i cifrîde olan küçük hata
33.Risale-i Nur’lardaki tevafukatta bir inayet-i hassa ve iltifat-ı Rahmanî vardır
34.Risale-i Nur’lardaki tevafukat, medar-ı teşvik olan hakikat yemişleridir
35.Vahdaniyet-i İlâhiyeyi cin ve inse ispat eden birincisi Kur’ân’dan sonra, bu zamanda ikinci üçüncü derecede Risale-i Nur’dur
36.Ahir zamanda bir adam binler adam kadar günah işleyebilir mi?
37.Nur ve Gül Fabrikalarının Risale-i Nur’a hizmetleri
38.Kur’ân hıfzıyla beraber Risale-i Nur’la hizmet de elzemdir
39.Ashab-ı Güzinin şahsiyet-i maneviyesinin küçük mikyastaki temsilcisi olan sıddıklar, mücahitler ve fedakâr kahramanlar cemaati .
40.Şefkat yüzünden esasat-ı İslâmiyenin haricindeki bid’at ve dalâlet yollarına sapanları çeviren bir hakikat
41.Eski Said dönemi eserlerinde hükmeden iki mühim esas
42.Eski Said’in eserleri görenlere faydalı, fakat bir parça mahremdir
43.Risale-i Nur hakaik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfidir
44.Risale-i Nur ve şakirtlerine işaret eden ayetler
45.Risale-i Nur iman kurtarır; tarikat ve şeyhlik ise velâyet kazandırır
46.Mu’cizat-ı Ahmediye ile Mu’cizat-ı Kur’âniye risaleleri
47.Risale-i Nur Kur’ân’ın bir mu’cize-i manevîsidir
48.Sırr-ı İnnâ A’taynâ’nın hem dar, hem geniş dairedeki işaretleri
49.Sırr-ı İnnâ A’taynâ fâş edilmemeli, kimlere verilmeli
50.Biz hizmetle mükellefiz, neticeler ve muvaffakıyet Cenab-ı Hakkaaittir
51.Nur Talebelerinin Üstatlarına muhabbetteki ölçüleri
52.Nurları yazanlara dua
53.Beklenen mühim zat ve üç önemli mesele: iman, hayat, şeriat
54.Ramazanda Kur’ân hatmetmek
55.Gavs-ı Azamın fıkrası ve başa gelen sıkıntılar
56.Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlâs ile girenlerin kazançları
57.Risale-i Nur mesleğindeki en mühim bir esas şefkattir
58.Bu zamanın günahlarına karşı korunmakta iştirak-i a’mal-i uhreviyeden istifade için takva, sadâkat ve hizmette çalışmak gerektir
59.Her bir müttaki şakirt, kardeşleri adedince dillerle ibadet edip istiğfar eder .
60.Üstadın halis talebelerin duası neticesinde şifa bulması
61.Üstadın hastalığı ve bir doktorla muhaveresi
62.Üstat hiç kimseden hediye kabul etmeme kaidesini şahs-ı manevînin bozulmaması için bozar
63.Nurların yazılarak çoğaltılmasındaki fedakârâne çalışmalar
64.İki ince mesele: Namaz tesbihatı ve hayat-ı dünyeviyeyi bilerek hayat-ı uhreviyeye tercih etmek
65.Madem Allah var; her şey var
66.Musibetzedeye yardımcı, hüzün ve keder sahiplerine halâskâr, hastalara şifa kaynağı olan sure: İnşirah Suresi
67.Tevafuklu Kur’ân’ın hazırlanış ve yazılışı
68.Hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye tercih meselesine tetimme
69.Haşir Risalesi olan Onuncu Sözün tanzim ve tertibi
70.Musibet-i semaviye masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçer
71.Gaybî esrarı açacak tevafukat, hakaik-ı İslâmiye mesleğine zarar verir
72.Risale-i Nur’a hizmet edenler Kur’ân’ın manevî terfisiyle karşılaşır
73.Rüya-i sadıka kader-i İlâhînin her şeyi ihata ettiğine birhüccet-i kàtıadır
74.Isparta’da Risale-i Nur tesvidinde çalışan mübarek heyetlerin hizmeti
75.Risale-i Nur hakaik-ı imaniyeyi bu zamanda en birinci maksat yapar
76.Risale-i Nur’un muhtelif hizmetinde gayret gösteren Nur Talebeleri
77.Masumlar, Mübarekler ve Ümmîler heyetlerinin yazdığı risalelerin fütuhatı
78.Risale-i Nur sadık ve sebatkâr talebelerine çok büyük kârlar sağlar
79.Ahir zamanda kadınların samimî dinlerine ve kuvvetli itikatlarına tabi olun
80.Ayet-i Nur’un işareti: Risale-i Nur bu asrın parlak bir güneşidir
81.Risale-i Nur’a ve talebelerine hücum zamanında demir gibi sebat gerek
82.Her türlü makam ve övgü ifadesi Risale-i Nur şakirtlerinin samimî tesanütlerindens üzülen bir şahs-ı manevîye aittir
83.Hizbü’l-Ekberü’l-Kur’ân ve Hizbü’l-Ekber-i Nuriye’nin tab edilmesi
84.Risale-i Nur’un ziyade tevessüü ehl-i dünyayı düşündürüyor;ihtiyat lâzım
85.Risale-i Nur afat-ı semaviyenin def ve ref’ine vesiledir
86.Harama nazar unutkanlık verir; bu dünya dârü’l-hizmettir, dârü’l-ücret değil
87.Risale-i Nur bir yerde tevakkuf etse de, başka yerlerdeki fütuhatı o tevakkufun yerini tutar. / Kur’ân hizmeti bize siyaseti yasak etmiş
88.Risale-i Nur’a hizmet sünnet-i seniyenin ihyasına medardır
89.Habbe, Katre, Şemme, Hubab, Şule,Zühre, İşaratü’l-İ’caz, Talikat, Kızıl İcaz Risale-i Nur’un birer parçasıdır
90.Açlık musibetinin en önemli sebebi kürfran-ı nimet ve şükürsüzlüktür
91.Risale-i Nur’un telifi ihtiyarımız dairesinde değildir
92.Hizbü’l-Ekber veVirdü’l-Azam’ın İstanbul’da neşre hazırlanması
93.Bu zaman ehl-i hakikat için şahsiyet ve enaniyet zamanı değil; zaman cemaat zamanıdır
94.Risale-i Nur dairesi sarsılmaz bir sadâkat ve kırılmaz bir metanet ister
95.Kahraman Tahir’in özellikleri
96.Risale-i Nur emniyet-i umumiyeyi temin ettiği gibi, dinin şan, şöhret, makam gibi şahsî menfaatlere alet edilmesini de engeller
97.Nur Talebelerinin beraati bütün ehl-i imanı sevindirir mahiyettedir.
98.Risale-i Nur’dan uzaklaştırmak için Nur Talebelerine memuriyet ve iş bulmak tekli şerde bulunmak
99.Takva ve amel-i salihin zamanımızda ehemmiyeti
100.Ne olursa olsun dünya boğuşmalarına bakmamak mesleğimizin esasıdır
101.Tesanüt, Nur Talebelerinin gerçek kuvvetidir
102.Lemaat risalesinin ehemmiyeti ve Mu’cizat-ı Kur’âniye sonuna ilâvesi
103.Risale-i Nur kendi kendine yayılıyor
104.Sünnet-i seniyeye ittiba gençler noktasında çok önemlidir
105.Gençlerin hayat ve gençlik hevesatından gelen tehlikelerden korunması
106.Risale-i Nur’a itiraza bir cevap: İttifaktaki fevkalâde kuvveti ehl-i hak zayi ederek mağlûp oluyor; ehl-i dalâlet ise ittifak ederek o fevkalâde kuvvetle galip geliyor
LEMAAT’TAN
Fatiha’nın ahirinde işaret olunan üç yolun beyanı
Hakikî bütün elem dalâlette, bütün lezzet imandadır
İcaz ile beyan, i’caz-ı Kurân
Ulaşmaz dest-i edeb-i garb-ı heves bâr-ı hevakâr-ı dehadar
De’b-i ebed-müddet Kur’ân-ı ziya bar-ı şifakâr-ı hüdâdar
Tevhidin iki bürhan-ı muazzamı ve Sure-i İhlâs’ın bir nükte-i i’cazı
107.Nur Talebeleri sırr-ı ihlâs, tesanüt ve iştirak-i a’mal-i uhreviye düsturu ile, Leyle-iKadir sırrıyla kazanılan ömr-i manevîyi elde eder
108.Virdü’l-Azam-ı Kur’ânî’nin basılması
109.Said yanında başka kitapları bulundurmuyor, demek onları beğenmiyor ithamına verilen cevap
110.Riyaya dair yazılan Üç Nokta
111.Risale-i Nur’a işaret eden Otuz Üçüncü Ayetin bir zeyli ve lâhikası
112.Cenab-ı Hak Risale-i Nur ve şakirtlerinin şahs-ı manevisine tecdit vazifesi yaptırmıştır
113.Risale-i Nur Talebeleri hakkındaki gıybete bakan ayet-i kerime
114.Risale-i Nur’un başına gelen hadiselerde bir dest-i inayet bir vech-i rahmet vardır
115.Risale-i Nur ferdiyet makamının mazharıdır
116.Risale-i Nur’un intişarına engel olanlara karşı inayet-i İlâhiye
117.Erkân-ı İslâmiye ve hakikat-i İslâmiye esasları birbirinden farklıdır
118.Risale-i Nur’a hizmet, derecesine göre kalp, beden, dimağ ve maişette inkişaf, inbisat, ferahlık ve bereket verir
119.Risale-i Nur Şakirtleri tam bir metanet, tesanüt ve dikkate muhtaçtırlar
120.Risale-i Nur tarikat değil, hakikattir; Kur’ân’ın bir i’caz-ı manevîsidir
121.Manevî hasaretlerden kurtulmanın çare-i yegânesi iman ve amel-i salihtir
122.Hasaret-i azîmeye karşı 200 sene kadar bir taife-i azîme iman ve amel-i salih ile mücahede edecek
123.Cenab-ı Hak Isparta’yı bir Medresetüzzehra yaptı
124.Dünya boğuşmalarına merakla bakmak ve takip zararlıdır
125.Risale-i Nur’un eski ve yeni huruf ile el ve makinede yazılması
126.Risale-i Nur’un meseleleri ilim, fikir, niyet ve kastî bir istekle olmuyor; ekseriyetle sünuhat, zuhurat ve ihtarat ile oluyor
127.Zahirî muvaffakıyetsizlik çok defa hakkımızda bir inayet perdesi olmuş
128.Sikke-i Tasdik-i Gaybî risalesi için tembih ve ihtar
129.Bizim mesleğimizde sohbet-i sûriye ehemmiyeti azdır
130.İnsan için gerçek teselli, yardım ve dayanak noktasını veren Kur’an’ın esasatını bu zamanda en parlak ve kuvvetli veren Risale-i Nur’dur
131.Risale-i Nur’a çalışanlara hüsn-i maişet ve bereket, engel olanlara ise tokatlar gelir
132.Gavs-ı Azam’ın da müjdesi ile Üstadımız inayet ve teshile mazhardır
133.Rahmet-i İlâhiyeden ileri şefkat olunmaz / Felek ve zamandan şikâyetten Sani-i Zülcelâl’e itiraz çıkmaz mı?
134.Tevafukat, Risale-i Nur’un ciddî hakikatleri arasındaki tatlı meyvelerdir
135.Yeni ve eski huruşa Risale-i Nur neşri hakkında
136.Tesanüt ve ittihadı muhafaza etmek; tenkit etmemek ve kusura bakmamak Nur Talebelerine elzemdir
137.Fil Suresi tevafukatının işaretleri
138.Risale-i Nur’un Zülfikarı olan Hizbü’l-Ekber-i Nurî’nin yazılması
139.Tefekkür mesleği Hizbü’l-Ekber-i Nuriye ile daimî bir surete girdi
140.Risale-i Nur’un hizmet ettiği hakaik-ı imaniye her şeyin fevkındedir
141.Dünya ile alâka sebat ve ihlâs-ı etemmi zedeler
142.Risale-i Nur baştan başa kâinatı nurlandırıyor; ehl-i gaşet ve ehl-i dalâletin altında saklanmak istedikleri perdeleri yırtıyor
143.Kendi kusurunu görmek, nefis ve enaniyeti bırakmak gerektir
144.Nur Talebeleri aralarındaki tesünüdü bozmamaya çok dikkat etmeli
145.Risale-i Nur her şartta fütuhatına devam ediyor
146.Isparta Medresetüzzehra-i Ekber ve Medrese-i Nuriye-i Kübradır
147.İhtilâf-ı meşrebinizden, zayıf damarlarınızdan ve derd-i maişet zaruretinden istifade ile ehl-i dalâlet size birbirinizi tenkit ettirmesin
148.Risale-i Nur’a hizmet eden tuğyanlardan kurtulur
149.Risale-i Nur dünya siyasetine, hatta dünyaya dahi alet edilemez
150.Risale-i Nur siyasî cereyanlarla müşterek görünmemek için ziyade ihtiyat ve tevakkufa muhtaç olmuştur
151.Risale-i Nur’un mesleği müspet hareket etmektir, mübareze değil
152.Bu acip zamanda, binler esbab-ı fesat ve ifsat içinde vahdet ve ittifakı muhafaza etmek gerekir
153.Mektubat risalesinin ekseriyeti Hulûsi Beyin suallerine cevaptır
154.Isparta ve Kastamonu’daki şakirtlerin varlığı ümmîliğe mukabil gelen bir inayetin göstergesidir
155.Mesleğimizde ihlâs-ı tammeden sonra en büyük esas sebat ve metanettir
156.Risale-i Nur’a kuvvetli pek çok mecmua çıkabilir
157.Risale-i Nur Talebelerinin bekâr kalmaklığının sebepleri
158.Nur Talebelerinin dünya meşgaleleri içinde fedakârâne gayretleri bir inayet-i hassedir
159.Hastalıkla ubudiyetin muzaaf sevabı vardır
160.Risale-i Nur’un mesleği, vazifeyi yapmak, Cenab-ı Hakkın vazifesine karışmamaktır
161.Üstadın hastalanmasının faydalı neticelerinden üçü
162.Medar-ı ibret ve hayret bir hâdise
163.Risale-i Nur dünya işlerine alet olmaz ve siper edilemez
164.Her şeyde ve musibetlerde iki sebep vardır
165.Nur Talebelerinin nazırını dünyaya çevirmek için taarruzlar olabilir
166.Mu’cizat-ı Ahmediye,Yirmi Dokuzuncu Söz ve İşaratü’l-İ’caz risalelerinin bir kerameti

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*