Risale-i Nur: Emirdağ Lâhikası İkinci Bölüm Fihristi

221.Herbinize derecesine nispeten eski zaman üstadlarının icazet almaya lâyık olan talebelerine icazet-i ilmiyeyi verdikleri misilli icazet veriyorum.
AFYONHAPSİNDEN SONRA EMİRDAĞINDAN YAZILAN MEKTUPLAR
222.Meselemizde hiçbir tarihte ilm-i hakikate ve hakaik-i imaniyeye karşı bu derece garazkârâne, gaddarane tecavüz olmamış
223.Sizlere, gönderdiğiniz Nur eczalarının hediyesine bin barekâllah, mâşallah deriz
224.Sungur Ankara’da ikenÜstadımıza yazdığı mektubun suretidir
225.Yirmi Dokuzuncu Mektubun İkinci Makamının en baş sayfasındaki, sual ve cevaptan sonra şu nükte yazılacak
226.Madem Nur risâleleri medrese malıdır. Siz de medreselerin hem esası, hem başları, hem şâkirtlerisiniz
227.Diyanet Reisi Nurdan bir takımı musırrâne istedi.Üstat da şiddetli hastalığı içinde tashih edip-şimdilik bitmek üzedir –Diyanet Reisinden onun mânevî fiyatı olarak üç madde istemiş
228.Hâfız Mustafa, aynen Hâfız Ali gibi vazifesini bitirdi, âlem-i nurave ve berzaha,Hâfız Ali ve Hasan Feyzî gibi kardeşlerimizin yanına gitti
229.Size şahsıma ait birkaç meseleyi beyan etmek kalbime ihtar edildi
230.Bu havalide Miraç gecesinden bir gün evvel ve bir gün sonra müstesna bir surette rahmetin yağması işarettir ki, bu vatanda bir umumî rahmet tecellî edecek, inşaallah
231.Celâl Bayar’a yazılan kısa bir yazı
232.Reisi Cumhur Celâl Bayar ve Heyet-i Vükelâsına yazılmış bir mektup
233.Komünistlerin zındıklar kısmı, habbeyi kubbe yapıp bahanelerle Nurların serbestiyetine mâni olmaya çalışıyorlar
234.Halk Fırkası iktidar partisi iken Üstadımıza yapılan eşedd-i zulüm ile yüzer kanunsuz işkencelerinden birinci nümûnesi
235.Benim son hayatımı Isparta havâlisinde geçirmek büyük bir arzumdur
236.Medresetü’z-Zehrâ erkânları, benim şahsımın da hakiki vekilimdirler. Bana,şahsıma gelen mektuplara, onlar benim bedelime cevap versinler
237.Hak ve hakikatin nâşiri olan Sebilürreşad’a halenHalk Partisi nâmına yapılan yüz cihetle kanunsuz bir muameleyi arz ediyoruz
238.Hakiki adâlet ve hürriyet için çalışan zâtlara birkaç nokta beyân ediyorum
239.Ehemmiyetli bir hakikat ve Demokratlarla Üniversite Nurcularının bir hasbihalidir
240.Risâle-i Nur bu zamanda kâfidir. On sene medresede okuyanlar, Risâle-i Nur’la bir senede aynı istifadeyi ettiklerine şahit, binler ehl-i ilim var
241.Bin mâşallah; Sözler mecmuasındaki yanlışlar yok gibidir
242.Biz müşahedatımızla kat’î bir kanaatteyiz ki,Risâle-i Nur’a ilhadve zındıka nâmına ilişildiği zaman, umumî bir musîbet geliyor.
243.Büyük mecmualarımızın imhasına sakın, sakın meydan verilmeyecektir. Ne pahasına olursa olsun kurtarılacaktır
244.Çok ehemmiyetli ve mahrem bir işi haber veriyoruz
245.Devlet Bakanlığına yazılan bir mektup
246.Büyük Doğu’nun yirmi dokuzuncu sayısında; “Lozan’ın İçyüzü” diye yazılan makaleden
247.Baştan başa zulmetli, kararmış olan Ankara şimdi pek çok değişmiş ve gittikçe değişmekte
248.Benim nâmıma gelen mektuplara Medresetü’z- Zehra erkânları münasip tarzda benim bedelime cevap vermelerini onlara havale ediyorum
249.Nurculara ehemmiyetli bir müjde
250.Nur Risâlelerinin ve Nurcuların siyasetle alâkaları yok
251.Benim bütün elemlerime ve hastalıklarıma ilâç,Medresetü’z- Zehranın faaliyetinden ve muvaffakiyetinden ileri geliyor
252.Medresetü’z-Zehra erkânlarına ehemmiyetli bir meseleyi havale ediyorum
253.En büyük müjde ve Risâle-i Nur’un tam serbestiyetine bir mukaddeme olarak,çok ziyade beşaretine sevindik
254.Cenâb-ı Hakka hadsiz şükrolsun, mahkemede üç sene hapsedilen Asâ-yı Mûsâ risâlesinden ve Sikke-i Gaybiye risâlesinden beş nüshayı kemâl-i sürur ile aldık
255.İnşaallah, kırk senedir takip ettiğimiz mühim bir maksadımız,vatan ve milletin menfaati için yapmaya mecbur olduk
256.Bu Muallim Osman, Ceylân’ın hapis arkadaşıdır.Ondan tam ders almış. İkinci bir Ceylân olmak kabiliyeti var
257.Mahkeme-i Kübrâ’ya şekvâ ve müdafatın bir hâşiyesidir
258.Bazı zatların mektuplarını berâ-yı malûmat size gönderdim
259.Cenâb-ı Hak, senin kudsî niyet ve ihlâsınla en mühim genç Said’leri senin etrafında toplatmış
260.Hüsrev’in kalemiyle yazılan Kur’ân’ı fotoğrafa tabetmek ihtimali hatırımıza
261.Başta Hüsrev olarak o erkânların hiçbir hareketini tenkit etmemek ve kemâl-i ihlâs ve samimiyetle onlara tensanüt ve tam kardeş olmak lazımdır
262.Gösteriyor ki, bu Lemeat, Risâle-i Nur’un bir müjdecisi vefihristesi ve bir fidanlık nümunesidir
263.Risâle-i Nur’un hakikat-i Kur’âniyeye dair verdikleri haberlerini zamanın tasdik etmeleri
264.Nurcuları yirmi seneden beri tâzip eden ve hapislere sokan bedbahtlardan bazılar,her günde biraya bize verdikleri sıkıntılar kadar mânevî azap çekiyorlar
265.İhtiyar kadınlara ehemmiyetli bir müjde ve bekâr mücerret kalmak isteyen genç kızlara bir ihtar
266.Hapsin latif bir hâtırası
267.“Risâle-i Nur imhâ edilmez” diye yazılan ayn-ı hakikat parçayı Başbakan, Adliye Bakanına ev adresleriyle yine diğer bakanlarında resmî adreslerine gönderdik
268.Mahkeme-i kübrâya şekvâ ve müdâfaâtın bir hâşiyesi olan parçanın hulâsasıdır
269.Sizin Nurun neşrindeki muvaffakıyetinizi âlem-i İslâm tebrik edip alkışlayacak
270.Risâle-i Nur’un mühim bir hakikatinden siz fıtraten bir ders aldınız. Yine o hakikatı nazar-ı dikkatle alınız
271.Onlar birer Said olarak benim bedelime sizi ziyaret ve tebrik edip sâir şeylerimide size beyân etsinler
272.Üstadımızın tebrik telgrafına Reisicumhur Celâl Bayar’ın telgrafa verdiği cevaptır
273.Sözler mecmuasının on beş tanesini Ankara’ya gönderdim. Çok fayda vermiş
274.Yeni hükûmet yavaş yavaş anlıyor ki, hakiki kuvvet Ku’ân’dadır
275.Nur mecmualarıma benim bedelime sahip ve vâris olsunlar ve Arabîye tercümeye çalışsınlar
276.Ankara içinde küçük bir medrese-i Nuriye manasında,küçük Said’ler ve Nurun fedakârları her gece birisi bir mecmuayı okur,ötekiler ders alır gibi dinliyorlar
277.Hakikaten Eşâni ve Safranbolu, aynen Isparta’nın kahramanları gibi Nurlara mütemadiyen çalışıyorlar
278.Müdafaatın bir hâşiyesidir
279.Papalık Makam-ı Âlîsinden gelen bir mektup
280.Hizmet-i imaniye içinde en büyük kuvveti nurcular buldular
281.Seyyid Salih’in mektubundan bir parçadır
282.Bura için merak edecek hiçbir şey kalmadı. 5Mart’taki merak 18Nisan’da ferah buldu. Polis dairesi, Nur dairesi oldu
283.Bu sene Mısır radyosu Perşembe gecesi Miraçtan çok bahsetmesinden,hem Perşembe ve hem de Cuma gecesi Miraç yaptım
284.Hüve Nüktesinin bir gün evvel Medresetü’z-Zehranın erkânlarına bir ders nevinden söylediğim çok noktalarından yalnız üç noktasını sizlere beyan ediyorum
285.Dindar ve hamiyetkâr ve vatanperver milletvekillerine şunu arz ediyorum.
286.Çekirdek gibi, medrese ilimlerine bir ağaç ihsan edilecek ve o ağacın hizmetinde bulunana karşı pek çok rakipleri ve muarızları bulunacak
287.Nur Risâleleri ve talebeleri, hıfz ve inâyet-i İlâhiyeye mazhardırlar.
288.Bu zamanda hocalardan, hattâ sofîlerden ziyade zabıta efradı ehl-i takvâ olup kebâirden kendilerini muhafaza ve ferâizi yapmasını vazifeleri iktiza ediyor
289.Üstadımızın çok evvel yazmış olduğu zîrdeki mektubu, şahsî nüfuz temin ve dini siyasete âlet etmek ithamlarına tam bir cevap olduğundan, kararnameye ilhak edilmiştir
290.Sizce münâsip ise, Başvekile ve dindar mebuslara verilmek üzere,ihtara binâen yazdırılmış gayet ehemmiyetli bir hakikattir
291.Hazret-i Üstadın Emirdağ’ında Santral Sabrî, Sıddık Süleyman’a Arabî İşârâtü’l-İ’câz’dan verdiği derstir
292.İfadetü’l-Meram ve kısa bir tercümesi
293.İfadetü’l-Meram ve tercümesinin bir hulâsası
294.Çok defa mânevî, hem çok cihetlerden ehemmiyetli iki suallerine mahrem cevap vermeye mecbur oldum
295.Demokratların bir kısm-ı mühimmi Nurların serbestiyetine taraftar çıkmalarını bütün ruh-u canımızla tebrik ediyoruz
296.Emirdağ’ının mânidar bir hâtırası
297.Herbir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriyeye çevirsin
298.Bu mektupta bir ince meseleyi meşveret sûretiyle reyinizi almak için gönderdik
299.Mahkemelerin tehirinde hayır var. Şimdiye kadar Nura ve Nurculara verilen zahmetler, rahmetlere dönmesi gösteriyor ki, bu tehirde de hayırlar var
300.Üstadımız notalar hükmünde söyledi bizde kaleme aldık.
301.Elli beş sene bir gaye-i hayalim ve hayatımın bir neticesi olan Medresetü’z-Zehranın mânevi hakikatini siz, Medresetü’z-Zehra erkânları tamamıyla gösteriyorsunuz
302.Eski Said’in matbu eserlerinden birisi elime geçti.Merak ve dikkatle baktım. Bu fıkra hatıra geldi
303.Medresetü’z-Zehra erkânlarının arzularıyla verilen bir dersin bir hulâsasını sizlere de söylemeyi münâsip gördük
304.Sirâcü’n-Nur başındaki münâcâtı okudum. Ülfet ve âdet ve yeknesaklık perdeleri altında çok harika hakikatler gizleniyor gördüm
305.Nur âleminin bir anahtarının bir hâşiyesi
306.Zülfikar Mu’cizât-ı Ahmediye’yi tashih için açtım.Birden şu satırlar nazarıma ilişti
307.Nurların parlak fütuhatına bir derece mümanaat fikriyle, gizli dinsizler bir kısım resmî memurları alet ederek keyfî kanunlarla ilişiyorlar
308.“Dinî hissiyatı siyasete âlet ediyorum” diye ithamlarına karşı deriz.
309.1952’de İstanbul’da görülen Gençlik Rehberi mahkemesine, ehl-i vukufa cevaben verilen itiraznamedir
310.On beş sene evvel Rehberin başında yazıldığı gibi,bazı gençler kendilerinin hayat-ı dünyeviye ve uhreviyesini muhafaza için yanıma geldiler. Ben de onlara lillâh için o Rehber dersini verdim
311.Bu arîzamı Nurla alâkadar ve hac refiklerimden Karakoçanlı Hacı Sabri kardeşimle takdim ediyorum
312.Terbiye-i mâneviyenizin âsârını her vakit bize ihsâs eden Rahîmimene kadar şükretsem azdır
313.Gördüğünüz meziyetler benim değil, Risâle-i Nur’undur. O da Kur’ân-ı Hakîmin bir hakikatininin bir tefsiridir
314.Risâle-i Nur her şeyin hakikatini beyan etmiş, başka izahata ihtiyaç bırakmamış
315.Mahkeme reisine yazılan bir mektuptur
316.Kur’ân’ın Arabî bir tefsiri ve Risâle-i Nur’un Arabî Mesnevî-Şerifi olan ve Zülfikâr büyüklüğünde ve altınla yazılmaya layık bir mecmua dahi inşaallah teksir edilecek
317.Bu mektup Samsun’da Büyük Cihad gazetesinde intişar etmiştir.Müfterilerin tahrikâtıyla Samsun’da muhakeme açılmasına sebep olmuştur. Muhakeme beraatle neticelenmiştir
318.Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demoktart Parti, biri Millet, diğeri İttihadı İslâmdır
319.Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî, Samsun’da münteşir Büyük Cihad gazetesinde neşrolup orada muhakemesi görülen müdafayı İstanbul mahkemesinde okumuş ve mahkeme beraatle nihayet bulmuş
320.Bağdat’ta çıkan ed-Difa gazetesinin muharriri İsa Abdülkadir’in Arabî makalesinin tercümesi
321.Bağdat’ta çıkan, ehemmiyetli, siyasî bir ceride olan ed-Difa gazetesinin muharriri İsa Abdülkadir diyor ki
322.Risâle-i Nur’un vatana, millete ve İslâmiyete büyük hizmetini kabul ve takdir eden Başvekil Adnan Menderes’e Üstadın yazdığı mektup.
323.Adnan Menderes’e gönderilmek niyetiyle evvelce yazılan içtimaî hayatımıza ait bir hakikatin hâşiyesini takdimediyoruz
324.Büyük Cihad gibi hâlisâne dine hizmet eden o cerideye ve onun sahip ve muharrirlerine din namına minnettâr oldum ve “Allah razı olsun” dedim.
325.Samsun’dan gelen tebliğnâmeye karşı kısaca cevabımı Samsun Heyet-i Hâkimesine takdim ediyorum
326.Gayet ehemmiyetli bir hâdise, bir istida ve bir şekvâdır
327.Birinin hatasıyla başkası, hatta kardeşi de olsa mes’ul olamaz
328.Ankara’da bir kadeşimizden Asâ-yı Mûsâ ve Gençlik Rehberini bahane ederek umum Nur Risâlelerini almak için gelmişler
329.Heyet-i Vekileye ve Tevfik İleri’ye arz ediyoruz
330.Doğu Üniversitesi hakkında tahrifçi bir gazeteye cevaptır
331.Mahkememizin tehiriyle işlerin Ankara Mahkemesine havale edilmesinde çok fayda var
332.Üstadın ziyaretçilere dair bir mektubu
333.Hem madem Risâle-i Nur’un mesleği hıllettir. Ve Urfa ise, İbrahim Halilullah’ın bir menzilidir. İnşaallah hıllet-i İbrahimiye parlayacaktır.
334.Urfa taşıyla, toprağıyla mübarektir
335.Bu maddî ve mânevî iki dehşetli hastalık içerisinde şefkat hissiyle bütün zîhatların elemleri hatıra geldi
336.Benimle görüşmek isteyen azîz kardeşlerime beyan ediyorum
337.Üstadımız Şarkî Anadolu’da Câmiü’l-Ezhere muvafık Medresetü’z-Zehra namıyla bir İslâm Üniversitesi kurulması için çalışmış ve bunun kat’î lüzumunu daima ileri sürmüştür
338.Yazıları beş vecihle iftira ve yalan olduğunu gördüğüm bir gazeteyi bana okudular.Böyle iftiraların hem Isparta’ya hem neşredenlere büyük zararı var
339.Üstadımızın köylerde dolaştığına dair çıkarılan uydurma habere karşı bir cevaptır
340.Nur talebeleri âsâyişçidirler. Âsâyişi muhafaza ettiklerinin delil-i kat’îsi şudur
341.Denizin o dehşeti içinde kemâl-i şevkle o mübarek denizi kabul ediyordum
342.İmân hizmetinde ihlâs-ı etemle, anarşîliği durdurmakla, âsâyişi muhafaza etmekle sabır ve tahammül gerektir. Ben de bunun için rahatımı, haysiyetimi feda ediyorum
343.Üstadımızın vasiyetnâmesi
344.Menderes’in Konya nutkuna dair açıklaması
345.Madem Isparta benim hakikî bir memleketimdir. Ben ruh u canımla bu hakikî memleketime ve insanlarına hayır kazandırmak istiyorum.
346.Üstadımız izzet-i ilmiyeyi muhafaza için eski zamandan beri en büyük reislere tenezzül etmedi
347.Üstadımızın Afyon mahkeme heyetine görderdiği yazının suretdir
348.Nur talebelerinin Adnan Menderes’e yazdıkları mektup
349.Demokratlara büyük bir hakikatıihtar
350.Yirmiüç mahkeme demişler ki: “Suç bulamıyoruz
351.Ankara’da dindar Ahrarların kongresinde beni Diyanet Riyaseti dairesinde bir vazife ile tavzif etmeyi hararetle istemelerine
352.İmânın dünyada bir nevî Cennet lezzetini benim hayatımda temin ettiğine dâir
353.Üstadımızı ziyarete gelip de görüşemeyenlerin ve biz görüştürmeden gidenlerin hatırları kırılmamak için, Üstadımızın gizli harika bir ahvâl-i ruhiyesini beyan etmeye mecbur olduk
354.Üstat Bediüzzaman Said Nursi üçüncü Eğitim Tümeni Camiine harç koydu
355.Üstadımız Said Nursi’de billahsa son zamanlarda bir hal vâki olmuş ki, kimse ile konuşmuyor
356.Hüseyin Avni ve Tahsin Tola ile bir hasbihaldir
357.Vasiyetnâmenin bir zeylidir
358.Bazı gazetelerde çıkan yalanlar hakkındaki bir tekzibi berâ-i mâlûmât gönderiyoruz
359.“Mahkeme-i Kübrâya Şekvâ”ya bir haşiyecik olarak beyan ediyorum
360.Reis-i Cumhura ve Başvekile yazılan bir mektuptur
361.Hem benim ruhuma geldi ki: Senin binler, belki yüz binler bedeline ders verecek konuşacaklar var
362.Berâ-yı malûmat hem resmî zatlara, hem dostlara mühim bir hakikati beyan ediyoruz
363.Aleyhimizde olan Cumhuriyet gazetesi müdafaamı çok yanlış ve gayet fena bir tarzda tağyir etmiş
364.Bu mektup aynı zamanda telgrafa veya mektupla Üstadımızın leyle-i Beratlarını tebrik eden kardeşlerimize cevaptır
365.Umum dostlarıma ve Nur kardeşlerime bu vasiyeti ilân ediyorum
366.Ecel muayyen olmadığı için, benim, şiddetli hastalığım her vakit gelebilir diye,evvelce yazdığım vasiyetnâmelerimi te’yiden bu vasiyetnâme de şiddetli,dahilî bir hastalığımda ihtar edildi
367.Tevâfukatın bir nev’î de Lâfza-i Celâl’de görülen zâhir tevâfukattır. İşte, mu’cizatlı Kur’ân’ımız bu tevâfukatı gösteriyor
368.Ankara’ya bu defa geldiğimin mühim bir sebebi, İslâmiyete ciddî taraftar Dahiliye Vekili Namık Gedik’i görmek ve İslâmiyetin kahramanı olan Adnan Beye ve Tevfik İleri gibi mühim zâtlara bir hakikati söylemektir.
369.Gayet şiddetli hasta Üstadımıza mühim, resmî bir zâttan bir mektup geldi. Diyorki
370.Müdde-i umumîler hakkında Üstadımızın garip bir hâlet-i ruhiyesini beyân etmek zamanı geldi
371.Bediüzzaman Said Nursi’nin gazeteler bir mektubu
372.Umum Nur talebelerine Üstat Bediüzzaman’ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*