Risale-i Nur hakkında

Ruhaniyat hakikati

Ruhaniyat kelimesi lügatta madde âleminden başka bir âlemde, ruhlar âleminde yaşayan varlıklar, cinler ve melekler olarak ifade edilmektedir.

Risale-i Nur hakkında

Tayy-ı mekân ve Bast-ı zaman

“Denizlerde vukua gelen medd ü cezir gibi, evliya arasında da bast-ı zaman, tayy-ı mekân mes’elesi şöhret bulmuştur.” Mesnevî-i Nuriye’de geçen bu ifadelerdeki zaman ve mekânın tayyedilmesi hakikatlerini nasıl anlamalıyız?

Risale-i Nur hakkında

Hıfz ve hayat arşı toprak

Bediüzzaman “Zât-ı Zülcelâl olan Sahib-i Arş-ı Azamın, manevî bir merkez-i âlem ve kalb ve kıble-i kâinat hükmünde olan küre-i arzdaki mahlûkatın tedbirine medar, dört arş-ı İlâhîsi var: Birisi, hıfz ve hayat arşıdır ki topraktır. İsm-i […]

Said Nursi hakkında

Bir asır sonra gelecek o zat: Mehdi

Risâle-i Nûr’da ifâde edilen “bir asır sonra gelecek o zât …” cümlesi hakkında farklı mülâhazalar var. Bedîüzzamân Hazretleri bir asır sonra gelecek zât ifâdesi ile elbette ki önemli bir hâdisenin vukû’unu bildirilmektedir. Ancak sırr-ı imtihân […]

Risale-i Nur hakkında

Risâle-i Nur’un şahs-ı mânevîsi

Şahs-ı mânevî; mânevî şahıs, belli bir şahıs olmayıp, kendisine bir şahıs gibi muâmele edilen şirket, cemaat, cemiyet gibi ortaklıklar; belli bir kişi olmayıp bir cemaatten meydana gelen mânevî şahıs veya tüzel kişilik mânâlarını taşımaktadır.

İddialara Cevaplar

Bir iftiraya cevab

Dünyada garip işler çok. En garibi de, hayatı ve eserleriyle bütün dünyanın dikkatini çeken, saygısını ve sevgisini kazanıp kalpleri fetheden bir insan hakkında, kendini ve haddini bilmezlerin ileri geri konuşmalarıdır. Onların nezdinde insan o kadar […]