Risâle-i Nur’un tarifiyle en mükemmel oruç

Kur’ân’ın manevî mu’cizesi olan ve “yüze yakın din tılsımlarını ve hakaik-ı Kur’âniyenin muammalarını hâl ve keşfeden Risâle-i Nur”1 “İslâmiyetin erkân-ı hamsesinin birincilerinden ve Şeâir-i İslâmiyenin azamlarından en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerifteki orucun sayısız hikmetlerini dokuz nüktede özetleyerek” 2 bu meselede de birinciliğini göstermiştir.

“Ramazan-ı Şerifteki savm [oruç] İslâmiyetin erkân-ı hamsesinin [beş rüknünün] birincilerindendir. Hem Şeair-i İslâmiyenin azamlarındandır. Hem Cenâb-ı Hakkın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam-ı İlâhiyenin [Allah’ın nimetlerinin] şükrüne bakar hikmetleri var.” 3 ve “bu suretle oruç çok cihetlerle hakikî vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer.” 4 diyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Ramazan-ı Şerifin orucunu, Cenâb-ı Hakk’ın rububiyeti noktasına, hem nimetlerinin şükrüne, hem insanın sosyal hayatına, hem nefsin terbiyesine, hem nefsin ahlâk güzelliğine, hem Kur’ân-ı Hâkim’in nüzulüne, hem dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev-i insanın kazancına, hem insanın hayat-ı şahsiyesine, hem doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmeye 5 bakan cihetleriyle, tam dokuz ayrı başlık altında ele alarak, Cenâb-ı Hakk’ın rızasına uygun olan mükemmel bir orucun tarifini ve mahiyetini ortaya koymuştur.
Risâle-i Nur’un Ramazan Risâlesi’ni tefekkürle incelediğimizde karşımıza mahiyeti çok yüksek, manidar bir oruç çıkmaktadır. Evet, Risâle-i Nur’un tarifiyle en mükemmel oruç, “ehl-i imanın, Cenâb-ı Hakk’ın o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli Rahmaniyetine karşı vüs’atli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele etmesidir.” 6
Oruç, Cenâb-ı Hakk’a teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya O’ndan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve nimetlere kendi ihtiyacını hissetmektir. 7
Oruç, “hakikî ve halis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır.” 8
Oruç, “fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını hissetmek ve açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak etmektir.” 9
Oruç, “zenginden fakire herkesin kendisini malik değil memluk (Allah’ın kulu); hür değil abd olduğunu anlaması, emir olmazsa, en adi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyetinin kırılması, ubudiyeti takınması ve hakikî vazifesi olan şükre girmesidir.” 10
Oruç, ”nefsin ahlâk güzelliği ve serkeşane muamelelerden vazgeçmesidir.” 11
Oruç, en gafillere ve mütemerridlere (inatçılara) zaafını ve aczini ve fakrını hissettirmektir.12
Oruç, ”nefsin firavunluğunu bırakıp, kemal-i acz ve fakr ile dergâh-ı İlâhiyeye ilticaya bir arzu hissetmek ve bir şükr-ü manevî eliyle rahmet kapısını çalmaktır.” 13
Oruç, Kur’ân-ı Hâkim’in zaman-ı nüzulünü istihzar ile o semavî hitabı hüsn-ü istikbal etmek ve Kur’ân’ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemektir.14
Oruç, ”nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekl ve şürbün (yeme ve içme) terkiyle melekiyet vaziyetine benzemektir.”15
Oruç, ”her bir harfi otuz bin baki meyveler veren ve bir nuranî şecere-i tuba hükmüne geçen Kur’ân-ı Hâkim’den baki meyveleri kazanmak ve bu kudsî, ebedî, kârlı ticareti yapmaktır.”16
Oruç, ”yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvanî hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemektir.”17
Oruç, ”mahlûkatın hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevî hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevî bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek, Samediyete bir nevî ayinedarlık etmektir.”18
Oruç, ”dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmak ve lisanı, tilâvet-i Kur’ân ve zikir ve tesbih ve salâvat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul olmak ve gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur’ân dinlemeğe sarf etmektir.”19
Oruç, ”insana en mühim bir ilâç nev’inden maddî ve manevî perhizdir.”20
Oruç, ”emir vasıtasıyla helâli terk ettiği cihetle, haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda etmektir.”21
Oruç, ”uzun süren müddet-i açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazet ve bir idmandır.”22
Oruç, ”beşerin musîbetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün ilâcıdır.”23
Oruç, ”kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin ve sair cihazat-ı insaniyenin terakkiyat ve tefeyyüzleridir.”24
Oruç, ”nefsin rububiyetini kırmak, aczini göstermek ve ubudiyetini bildirmektir. Yani, açlıkla nefsin firavunluk cephesine darbe vurmak, aczini, zaafını, fakrını gösterip abd olduğunu bildirmektir.”25
Oruç, ”Ey Allah’ım sen benim Rabb-ı Rahimimsin; ben senin aciz bir abdinim.”26 şuurunu kazanmaktır.
Ve “Orucun en ekmeli ise, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbî, hayalî, fikrî gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani, muharremattan (haramlardan), malayaniyattan (faydasız, boş şeylerden) çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir.”27
Cenâb-ı Hak, Risâle-i Nur yoluyla, “Kur’ân-ı Hâkimin milyonlarla baki meyveleri kazandıran ve adeta bir ahiret ticareti için, gayet kârlı bir meşher, bir Pazar ve Uhrevi hâsılat için, gayet münbit bir zemin ve neşvünema-i a’mal için, bahardaki ma-i nisan ve saltanat-ı Rububiyet-i İlâhiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resm-i geçit yapmasına en parlak, kudsî bir bayram hükmünde olan Ramazan-ı Şerifi”28 yaşamayı ve en mükemmel orucu tutmayı nasip eylesin. Âmin.
Dipnotlar: 1- Kastamonu Lâhikası 209, 2- Ramazan Risâlesi 11 (Yeni Asya Gazetesi), 3- age. 11, 4- age. 13, 5- age. 21, 6- age. 12, 7- age. 13, 8- age. 13, 9- age. 14, 10- age. 15, 11- age. 15, 12- age. 16, 13- age. 16, 14- age. 16, 15- age. 16, 16- age. 18, 17- age. 18, 18- age. 18, 19- age. 19, 20- age. 20, 21- age. 20, 22- age. 20, 23- age. 20, 24- age. 21, 25- age. 21, 26- age. 22, 27- age. 19, 28- age. 18.

11 Ağustos 2011, Perşembe Yeni Asya Gazetesi

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*