Eserleri

Belâgat ve Risale-i Nur

Lügâtte, ıstılahî/terminolojik anlamıyla, “edebiyatta, konuyu bütün yönleriyle kavrayarak, hiçbir yanlış ve eksik anlayışa yer bırakmayan, (efradını câmi’, ağyârını mâni’) ayrıca bir yoruma ihtiyaç bırakmayacak derecede, yapmacıklıktan/tasannu’dan uzak, mütenasip/düzgün anlatma san’atı” olarak tarif edilir ilm-i Belâgat.