Menfî ve Müsbet Siyaset

Demokrasi eğitimi ve Risale-i Nur

Risale-i Nur temelde iman ve Kur’an hizmetine odaklanmakla beraber, imanî ve Kur’anî hakikatlerin sosyal ve siyasî alandaki tezahürlerine de dikkat çekmekte, bu bağlamda “millet hakimiyeti” demek olan demokrasinin ruhunun İslam’dan olduğunu ifade etmektedir. “İnsan” ve […]

Menfî ve Müsbet Siyaset

SİYASİ BEKTAŞİLİK

Bediüzzaman hazretleri “Hakikat namına ve imanı kurtarmak ve bid’alardan muhafaza etmek hesabına… Alevleri fena cereyanlara kaptırmamak, müfrit Rafizîlik ve siyasi Bektâşîlikten muhafaza etmek… … Ehl-i imanın vahdetine zarar veren siyasi cereyanlardan Alevileri korumak ve Ehl-i […]

Menfî ve Müsbet Siyaset

Lâhikaları, içtimâî-siyasî ölçüleri okumak

Bediüzzaman, “Nur talebelerinin birinci gayesi, hedefi, maksadı, çabası, hatta vazifesi, Kur’ân’ın, ispata dayalı en etkili tefsirlerinden birisi olan Risâle-i Nur’u yaymaktır” der. Hiç şüphesiz bu vasiyet, 1960’lardan beri dersler/sohbetler, kitle iletişim vasıtalarıyla yerine getirilmeye çalışılıyor. […]

Menfî ve Müsbet Siyaset

Siyaset yoluyla hizmet ve politik prensipler

Siyaset/politika, parti kurmak veya kurulmuş bir partide aktif rol almak, fiilen siyasî faaliyetlerde bulunmaktır. Siyasî-içtimâî fikirlerini, düşüncelerini belirten ilim adamı, düşünür, yazar ve oy veren vatandaş, herhalde siyasetçi, politikacı değildir. Bir İslâm âlimi, mütefekkiri (düşünürü) […]

Menfî ve Müsbet Siyaset

Siyasî tarafgirlik

Tarafgirlik; bir fikre, meseleye, sisteme veya herhangi bir şeye “hak, adalet, doğruluk” gözetilerek değil de, herhangi bir çıkar veya yakınlık için körü körüne meyletmek, yapışmak, sahip çıkmak şeklinde târif edilebilir. Hiç şüphesiz bu, tehlikeli bir […]

Menfî ve Müsbet Siyaset

Din başka nasıl alet olur ki!..- 1

Atlara son derece meraklı padişaha güzel bir at hediye edilir. “Buna güzelce bakın, kim kazaya kurban gitti veya öldü’ derse, kellesini uçururum!” diye Ahırcıbaşına, teslim etmiş. Aksilik bu ya! At ölür; kimse söylemeye cesaret edemez. […]

Menfî ve Müsbet Siyaset

Dinin siyasete alet edilmesi

Her kesimin üzerinde ittifak ettiği bir husus var: Dince mukaddes kabul edilen şeyler siyasete alet edilmesin. Sanırım herkes bu konuda gayet hassas. Hatta herhangi bir dünyevi menfaate dahi alet edilmesi insanımızı üzmektedir. Bunların başında camiler, […]

Siyasal İslam

Din ve Siyaset

Sosyal hayat içinde dinin rolü farklı zamanlarda farklı şekillerde ele alınmıştır. Ancak bu tanımın asıl kaynağı nübüvvet ve vahyin insanlığa yansıtıldığı alan olan risalet olmalıdır. Aslında din tüm insalığın özü ve mülk âlemi içinde mutlu […]

Menfî ve Müsbet Siyaset

Mânâ-yı harfi ile siyaset

Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelime ile dört kelâm öğrendim,”1 diyen Bediüzzaman Said Nursi, bu kelimeler ve cümleler ile altı bin sayfa külliyatın bir nevi özetini ortaya koymaktadır. Bu kelimelerde risalenin nuru, […]