Kavramlar

Risale-i Nur’dan Bir Kavram: Mutezile

Giriş Müslümanlar, Peygamberimizin vefatından sonra Kur’an ve sünneti yorumlarken farklı yaklaşımlar ileri sürmüşlerdir. Bu farklı yaklaşımlar vahyin pratiğe dökülmesiyle veya onun yorumlanması neticesinde ortaya çıkmıştır. Kimileri metod olarak sadece Kur’an ve sünnete dayanarak nakil yoluyla […]