Nurani Hizmet Ve Müspet Hareket

risalei nur-13Bu yazı, daha önce yazdığımız ‘Müsbet Hareket ve Cercis Aleyhisselâm’ adlı yazımızın bir zeyli olarak da kabul edilebilir.

“Biz müsbet hareket etmeye mecburuz. Elimizde nur var, siyaset topuzu yok. Yüz elimiz de olsa, ancak nura kâfi gelir” 1 diyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri, “nurun din düşmanlarını mağlûb edeceğinden, müsbet hareket etmenin atom bombası gibi tesiri bulunduğunu” 2 belirtmektedir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri umum Nur Talebelerine verdiği en son ders olan mektubunda da ana başlık olarak müsbet hareketi öne çıkarmıştır. İşte serlevha ifadeler: “Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir, menfî hareket değildir; Rıza-i İlâhiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz.” 3

Müsbet Hareket, Risâle-i Nur’un meslek düsturlarının en önemlilerindendir. Aslında, müsbet hareketin açılımı, Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve Risâle-i Nur’dur. Müsbet hareketsiz hiçbir şey olmaz. Bu manada müsbet hareket, en küçük daireden en büyük daireye kadar yayılmış mükemmel bir enerji gibidir. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatının her safhasında ve Risâle-i Nur’un bütün satırlarında kendini göstermektedir. Hakikî ve tahkikî imandan süzülen müsbet hareket, özet olarak bir iman ahlâkıdır.

Hem şahsî, hem içtimâî, hem de siyasî hayatta daima lâzım ve elzem olan müsbet hareketi, en güzel tarzda Risâle-i Nur izah etmektedir. Meselâ, “dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele etmek” 4 müsbet harekettir.

“Mü’minin fenalığına karşı, iyilikle mukabele etmek” 5 müsbet harekettir.

“Mü’min kardeşinden gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkûm etmemek, kaderin hissesini, nefis ve şeytanın hissesini, kendi kusurlu nefsinin hissesini ayırıp sonra baki kalan küçük bir hisseye karşı, en selâmetli ve en çabuk hasmını mağlûp edecek afv ve safh ile ve uluvvücenablıkla mukabele etmek” 6 müsbet harekettir.

“Benlik, enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan kaçınmak ve onu ihsas eden haletten dahi şiddetle içtinap etmek” 7 müsbet harekettir.

“Hakaik-ı imaniye, her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak ve sair şeyler ikinci, üçüncü ve dördüncü derecede kalmak ve Risâle-i Nurlarla onlara hizmet etmek en birinci vazife ve medar ve merak ve maksud-u bizzat olmak ve bakî elmaslar hükmünde olan hakaik-ı imaniyenin içinde iken zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla vazife-i kudsiyelerine fütur vermemek ve fikirlerini onlar ile bulaştırmamak, onların karanlıklı oyunlarına, vazifemizin zararına, bakmaya tenezzül etmemek” 8 müsbet harekettir.

“Risâle-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmaları” 9 müsbet harekettir.

“İleride, meşrebini çok beğenen bazı zatlar ve hodgam bazı sofi meşrepler ve nefs-i emmaresini tam öldürmeyen ve hubb-u cah vartasından kurtulmayan bazı ehl-i irşad ve ehl-i hak, Risâle-i Nur’a ve şakirtlerine karşı, kendi meşreplerini ve mesleklerinin revacını ve etbalarının hüsn-ü teveccühlerini muhafaza niyetiyle, itiraz edecekler; belki dehşetli mukabele etmek ihtimali var. Böyle hadiselerin vukuunda, itidal-i dem ve sarsılmamak ve adavete girmemek ve o muarız taifenin de rüesalarını çürütmemek” 10 müsbet harekettir.

“Mesleğimiz, sırr-ı ihlâsa dayanıp, hakaik-ı imaniye olduğu için, hayat-ı dünyaya, hayat-ı içtimâiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabete, tarafgirliğe ve mübarezeye sevk eden hâletten tecerrüd etmek” 11 müsbet harekettir.

“Bu milletin ve vatanın hayat-ı içtimâiyesini anarşilikten kurtarmak ve büyük tehlikelerden halâs etmek için, merhamet, hürmet, emniyet, haram-helâlı bilip haramdan çekinmek, serseriliği bırakıp itaat etmek”12 müsbet harekettir.

“Şimdi bu acib zamanda, imanı bulunan ve fırka-i dâlleden bile olsa, onlarla uğraşmamak ve Allah’ı tanıyan ve Ahireti tasdik eden Hıristiyan bile olsa, onlarla medar-ı niza noktaları medar-ı münakaşa etmemek” 13 müsbet harekettir.

“Kur’ân’ın imanî hakikatlerini tahkikî bir surette ehl-i imana bildirip onları ve kendimizi idam-ı ebediden ve daimî haps-i münferiden kurtarmak, sair dünyevî ve siyasî ve entrikalı cemiyet ve komitelere tenezzül etmemek” 14 müsbet harekettir.

“Bütün musîbetlere ve sıkıntılara ve düşmanlara kemal-i metanetle mukabele etmek, aldanmış ve aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve zahirde müttakilere karşı vahdet ve tesanüdü muhafaza etmek, onlarla uğraşmamak ve münakaşa etmemek” 15 müsbet harekettir.

“Asıl hüner kardeşini fena gördüğü vakit onu terk etmek değil, belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslâhına çalışmak” 16 müsbet harekettir.

“Birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mesul olamaz’ âyet-i kerimesinin hakikatini esas yaparak, uhuvvet-i İslâmiyeyi ve esas İslâmiyet milliyetini o kuvvetin temel taşı yapıp, masumları himaye için, canilerin cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak” 17 müsbet harekettir.

“Küfr-ü mutlaka karşı imana hizmet etmek ve küfr-ü mutlakın neticesi olan anarşilikten milleti kurtarmak, emniyet ve asayişin muhafazasına çalışmak” 18 müsbet harekettir.

“Zamanın ilcaatı ile zaruretler ortalıkta zannederek bazı hocaların bid’alara taraftarlığından dolayı onlara hücum etmemek; bilmeyerek zaruret var zannıyla hareket eden o biçarelere vurmamak ve kuvveti dâhilde sarf etmemek” 19 müsbet harekettir.

“Hüsn-ü zan etmek, su-i zan etmemek, faraza, bazılarının altında büyük fenalıkları varsa da hücum edilmemek” 20 müsbet harekettir.

“Muvazene ile zarureti nazara alarak, müdakkikane meşrûtiyeti şeriata tatbik etmek” 21 müsbet harekettir.

“Bazı biçare yanlışçıların hatalarına hücum etmeyip, Risâle-i Nur’a zarar vermeyen ve müsaadekâr olan Demokratlara ‘ehvenüşşer’ olarak bakmak onlara zarar dokundurmayıp, faide dokundurmak” 22 müsbet harekettir.

“Kur’ân, İslâmiyet, vatan ve millet hesabına dindar ve dine hürmetkâr hakikî demokratları iktidar yerinde muhafazaya çalışmak ve onlara nokta-i istinat olmak, İslâmiyet’e hizmette muvaffakiyetlerine duâ etmek” 23 müsbet harekettir.

“Doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstermek” 24 müsbet harekettir.

“Kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek, başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmeyip, onlarla meşgul olmaması” 25 müsbet harekettir.

“Daire-i İslâmiyet içinde, hangi meşrepte olursa olsun, medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak etmek” 26 müsbet harekettir.

Özet olarak: Risâle-i Nur’un ölçüleri ve terbiyesiyle hareket etmek müsbet harekettir. Ve müsbet hareket, bütün menfîliklere karşı direnmektir, ona yol vermemektir. “Otuz beş senedir müsbet hareket etmek, menfî hareket etmemek ve vazife-i İlâhiyeye karışmamak hakikati için, bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim” 27 diyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri, ‘atom bombası tesirinde’ 28 olarak nitelediği müsbet hareketi esas almakla asayişin sigortası olmuş, vatan ve milletimizi dinsizlik cereyanlarından muhafaza ederek, Kur’ânî mesajı olan Risâle-i Nur’u bütün dünyaya duyurmuştur.

Dipnotlar:
1- Tarihçe-i Hayat 402.
2- age. 402.
3- Emirdağ Lâhikası 454.
4- Mektubat 258.
5- age. 256.
6- age. 257.
7- Tarihçe-i Hayat, 264.
8 -age. 262.
9- age. 265.
10- age. 270.
11- age, 273.
12- age. 273.
13- age. 274.
14- Şuâlar 277.
15- age. 280.
16- age. 283.
17- Emirdağ Lâhikası 393.
18- age. 416.
19- age. 457.
20- Münâzârat 82.
21- age. 41.
22- Emirdağ Lâhikası 458.
23- age. 422.
24- Münâzarât 86.
25- Lem’alar 213.
26- age. 213.
27- Emirdağ455.
28- Tarihçe-i Hayat 402.