1

Bediüzzaman’ın dâbbetü’l-arz ve Corona virüs yorumu

Bütün mikroskobik canlılar gibi Corona virüs de Alah’ın görünmez ordusudur

“Demek vahdette, ferdiyette, bir karınca bir Firavunu, bir sinek bir Nemrut’u, bir mikrop bir cebbarı o intisap kuvvetiyle mağlûp edebildiği gibi, nohut tanesi küçüklüğünde bir çekirdek dahi, dağ gibi heybetli bir çam ağacını omuzunda taşıyabilir.(30. Lema, Dördüncü Nükte)”

“Hem Deccalın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükûmetine ait garip halleri ve dehşetli icraatı, onun şahsıyla münasebettar rivayet edilmesi cihetiyle mânâsı gizlenmiş. Meselâ, “O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazret-i İsâ (a.s.) onu öldürebilir, başka çare olamaz” rivayet edilmiş. Yani, onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek, ancak semâvî ve ulvî hâlis bir din İsevîlerde zuhur edecek ve hakikat-i Kur’âniyeye iktida ve ittihad eden bu İsevî dinidir ki, Hazret-i İsâ aleyhisselâmın nüzulüyle o dinsiz meslek mahvolur, ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir.(Beşinci Şua)”

Cenab-ı Hak zalim insanlara ve zulmeden topluluklara ceza vermek için bazen bazı küçük mahluklarını vazifelendirir. Tarihte bunun örnekleri çoktur. Ancak hikmet gereği böyle bir musibet geldiği zaman her kesimi etki altına alır. Masum zalim ayırmaz. Bunların ancak ahirette hakiki mahiyetleri belli olur. Masum ise mükafat, zalim ise ceza görür. Bu nedenle musibet anlarında tedbir alınmalıdır. Hikmete uygun hareket edilmelidir.

Corona virüs dehşetli bir ordudur ve büyük bir korkuya sebep olur

İ’lem ey mağrur, mütekebbir, mütemerrid nefis! Sen öyle bir zâfiyet, acz, fakirlik, miskinlik gibi hallere mahalsin ki, ciğerine yapışan ve çok defa büyülttükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin; seni yere serer, öldürür...(Mesnevi-i Nuriye, Hubab)

Madem insan, mahiyetinin câmiiyeti itibarıyla, sıtmadan müteellim olduğu gibi, arzın zelzele ve ihtizâzâtından ve kâinatın kıyamet hengâmında zelzele-i kübrâsından müteellim oluyor. Ve nasıl ki hurdebinî bir mikroptan korkar, ecrâm-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar.(Birinci Lema)

Günümüzde Corona virüs korkusu mezkur ifadede çok güzel izah edilmiş. İnsanlar büyük bir korku içinde. İletişim vasıtaları da korkuyu kat kat arttırıyor. Bu konuda tedbir alıp tevekkül ederek Kudret-i İlahiye sığınmak lazım.

Corona virüs ciğerleri dişler, kanla beslenir

Mâsumların kanlarını içerler,

Ebu Cehl’i, Nemrutları geçerler,

Ölümlerden ölümleri seçerler,

Ey şimdi bir rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Bir mikrop ki, ciğerleri dişliyor,

Kanımızla kendisini besliyor,

Temiz yurdu telvis edip pisliyor,

Ey bir eczahane-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!(28. Mektup)

Risale-i Nurda ciğerleri dişleyip kanla beslenen mikrop Corona virüs tanımına çok güzel uymakta.

Her bela ve musibetten olduğu gibi Corona virüsten de Allah’a sığın

“Cenâb-ı Hak havf damarını hıfz-ı hayat için vermiş, hayatı tahrip için değil. Ve hayatı ağır ve müşkül ve elîm ve azap yapmak için vermemiştir. Havf iki, üç, dört ihtimalden bir olsa, hattâ beş altı ihtimalden bir olsa, ihtiyatkârâne bir havf meşru olabilir. Fakat yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir ihtimalle havf etmek evhamdır, hayatı azâba çevirir.”(29 Mektup)

Hem insanlar, hayvanlar gibi mevcudat başıboş değiller; belki vazifedar memurdurlar, bir Hakîm-i Rahîmin nazarındadırlar. Onların âlâm ve meşakkatlerini düşünüp ruhuna elem çektirme; ve onların Hâlık-ı Rahîminin rahmetinden daha ileri şefkatini sürme. Hem sana düşmanlık vaziyetini alan mikroptan tâ tâun ve tufan ve kaht ve zelzeleye kadar bütün eşyanın dizginleri o Rahîm-i Hakîmin elindedirler. O Hakîmdir, abes iş yapmaz; Rahîmdir, rahîmiyeti çoktur. Yaptığı her işinde bir nevi lütuf var.(32. Söz)

Bir musibet ve salgın geldiği zaman bizleri korku ve evhamın esareti altına girmekten koruyan tek hadise iman ve tevekküldür. İnsan bu anlarda ancak Allah’a sonsuz bir itaat ve itimatla huzur bulabilir. Yoksa evham derelerinde tökezleyip manen boğulabilir. İman ve tevekkül her şeyin çaresi olduğu gibi Corona virüs korkusunun da en iyi ilacıdır.

Corona virüs de dâbbetü’l-arz sınıfına dahil olabilir

Nasıl ki kavm-i Firavuna çekirge âfâtı ve bit belâsı ve Kâbe tahribine çalışan kavm-i Ebrehe’ye ebâbil kuşları musallat olmuşlar. Öyle de, Süfyanın ve deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Ye’cüc ve Me’cüc’ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek. Allahu a’lem, o dâbbe bir nevidir. Çünkü,ayet büyük bir tek şahıs olsa, her yerde herkese yetişmez. Demek, dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak. Belki (“Asâsını kemirmekte olan bir ağaç kurdu.” Sebe’ Sûresi, 34:14.) âyetinin işaretiyle o hayvan, dâbbetü’l-arz denilen ağaç kurtlarıdır ki; insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Mü’minler iman bereketiyle ve sefahet ve su-i istimalâttan tecennübleriyle kurtulmasına işareten, âyet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş.(Beşinci Şua)

Corona virüs ve benzerleri dâbbetü’l-arz sınıfına dahil olabilir. Bu da kıyametin bizlere çok yakın olduğunu gösteriyor. Öyleyse bu dünya geçici. İnsan ahiret için çalışmalı. Corona virüs de doğrudan bize bu hali ihtar ediyor. Fani hayatın tüm faniliğini ihtar ederek baki bir hayatın ışıklarını bize gösteriyor.