Bediüzzaman’a göre matbuat, gazete ve Yeni Asya

Zamanımızın en büyük müceddidi, müçtehidi ve müfessiri Bediüzzaman’ın olduğuna, mühim ve hakikî âlimler arasında ittifak vardır.
Çağımızın da en önemli iletişim, hatta eğitim ve terbiye vasıtası matbuat/basın-yayın/medyayı da tecdid etmiş, yenilemiştir.

O halde, 21 Şubat’a doğru ve sonrası, her mahalde, her ilçe, her il, her bölgede Bediüzzaman’ın tecdid ettiği “Heyet-i içtimaiyeyi/sosyal hayatı faaliyet ve harekete götüren çok ukde-i hayatiyelerden birisi fikr-i edebiyatı, yani, ediplik, yazarlık, gazeteciliği, basın-yayının, medyanın iman, ibadet, ahlâk, içtimaî, siyasî hayatımız ve hizmetlerimiz üzerindeki temel fonksiyonlarını sorgulamalıyız. Ve ayrıca matbuat nizamnamesi, basın-yayın ahlâk ilkelerini müzakere ve mütalâa etmemiz lâzım. Sohbetlerde, derslerde, okuma programlarında müzakere ve mütalâa grupları oluşturmamız gerekir.

Gençleri de meselenin içine çekmeliyiz. Onlara okuma ve araştırma mevzuları vermeliyiz. Meselâ, aşağıdaki hususları araştırıp hem kendi aralarında müzakere, mütalâa edebilirler, hem de yazı, sohbet, ders mevzuu yapabilirler. Ve Yeni Asya’nın bu prensiplere ne kadar uyup uymadığının sorgulamasını da yapabiliriz.

“Gazeteler iki vazife-i mühimmeyi deruhte etmiştir (yüklenmiştir). Çünkü, iki rütbeye mazhar olmuştur:

Birincisi dellâlü’l-mehasinü ve’l-meayib (ayıpları ve güzellikleri ilân eden), yani, gidişattaki müsbet, menfi gelişmeleri duyurup halkı bilgilendirmek;

İkincisi hatibü’l-umumî (herkes adına konuşan) veyahut mürebbiyyü’l-efkâr (fikirleri terbiye eden, olgunlaştıran). Hatîb-i umumî ve mürebbî-i efkâr olmak. 1

Risale-i Nur’un hakikî şakirtleri, neşriyat-ı diniyelerinde ve ittibâ-ı sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebâirdeki takvâlarında, Kur’ân hesabına vazifedar sayılırlar. İnşaallah riya olmaz. Meğer ki, Risale-i Nur’a, başka bir maksad-ı dünyevîye için girmiş ola. Daha yazılacaktı, fakat bir tevakkuf hali kesti. 2

Medresetü’z-Zehranın ve bütün Nur Talebelerinin hem dahil, hem hariçte, hem Arapça, hem Türkçe Nurlar’ın neşriyatına çalışmalarını ve dindar Demokratların bir kısm-ı mühimmi Nurlar’ın serbestiyetine taraftar çıkmalarını bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. 3  bunlar gibi konu başlıkları verilerek üzerinde araştırma ve inceleme yapmaları, kendi görüşleri ile harmanlayıp her konu için bir makale yazmalarını isteyebiliriz. Böylece genç istidatların inkişaf etmesine yardımcı olabiliriz.

Dipnotlar:

1- Eski Said Dönem Eserleri, Nutuk, Yeni Asya Neşriyat, Mart 2009, s. 187. 2- Lem’alar, Yirmi Altıncı Lem’a, s. 142. 3- Emirdağ Lâhikası, s. 336.