Kavramlar

Risale-i Nur’dan Bir Kavram: Mutezile

Giriş Müslümanlar, Peygamberimizin vefatından sonra Kur’an ve sünneti yorumlarken farklı yaklaşımlar ileri sürmüşlerdir. Bu farklı yaklaşımlar vahyin pratiğe dökülmesiyle veya onun yorumlanması neticesinde ortaya çıkmıştır. Kimileri metod olarak sadece Kur’an ve sünnete dayanarak nakil yoluyla […]

Menfî ve Müsbet Siyaset

Ordu, Siyaset ve Demokrasi

Demokrasi kavramı nasıl tanımlanırsa tanımlansın, eğer bu tanımlarda parametrelerimizden en az birisi devlet karşısında, devlete rağmen; toplumdan, bireye kadar uzanan zatiyetlerin haklarını kuşatmıyorsa, bu tanımlar bize demokrasiyi yeterince anlatmayacaktır. Devlet ve toplum karşıtlığının, siyasal bilinç […]

Kavramlar

Âd Kavmi

Yemen’de, bir görüşe göre Şam ya da İskenderiye’de kurulduğu tahmin edilen kavmin ismi Hz. Nuh’un nesebine dayandırılmaktadır. (Arkeolojik kazılardan elde edilen bilgilerden şehrin Akabe’nin doğusundaki Rem Dağ’nda olduğu sonucuna varılmıştır.) Nitekim, yaygın kanaate göre, Âd, […]

Kavramlar

Mürcie

İslamiyet’in ilk dönemlerinde Kur’an ve sünnet ışığı altında dinî konuları yorumlamanın neticesinde, dini anlayış farklılıklarından doğan bir takım ayrılıklar, ihtilaflar vukû bulmuştur. Gerek fikrî, itikadî, gerekse siyasî bazda vukûa gelen bu ihtilafların akabinde mezhepler, fırkalar […]

Kavramlar

Dikta ettirmek ve meşveret

İnsan olan insanın, insanlık adına ve kendi adına her konuda bir fikri vardır. Bu fikir ve düşünce ise fıtrîdir. Yalnız hayvanlar fikir ve düşünce noktasından eksiktirler… Fikirleri, düşünceleri yoktur. Yine insan olan ve de mü’min […]

İzah ve Şerh

Risale-i Nur’da duânın önemi

Üstadın talebelerine yaptığı ve talebelerinin Üstad Bediüzzaman’a yaptıkları duâlardan örnekler. Üstad Hazretleri Hulusi Bey’e yazdığı bir mektubunun başında “Aziz kardeşim! Sizler sabah ve akşam duâmda dahilsiniz. Siz dahi beni duânıza dahil ediniz. Şu âlemde mü’minin […]

İzah ve Şerh

Hayr-ı Mutlak’tan hayır gelir

Kâinatta cereyan eden hadiselerin rastgele ve tesadüfi olmadığını mü’min olan her insan bilmektedir. Bütün işlerin ve hadiselerin kâinatın Sultanı Cenâb-ı Hakk’ın izni ve emriyle olduğuna şüphesiz iman etmektedir. Rabbimiz Hayr-ı Mutlak, Cemil-i Mutlak, Rahim-i Mutlak […]

İzah ve Şerh

Hayat ne güzel, iman etmek ne güzel

“İmanda bir saadet var, bir lezzet var ve bir rahatlık var” diyor, Bediüzzaman. İman hayata hayat katar, cana can katar; sevdirir hayatı. Her şeyi güzel gösterir, güzel görmeye başlar insan. Olaylara, hadiselere, kâinatta cereyan eden […]

Talebeleri

Zübeyir sisteminde

“Hakikî fedakâr Zübeyir, en lüzumlu ve hizmete şiddet-i ihtiyacım zamanında buraya imdadıma geldi. Yoksa Isparta’dan o sistemde birisini isteyecektim.”1 Evet, Asrın Sahibi Sahibüzzaman, Nur’un ‘Sır Kâtibi’ ve “Kumandanı” olan, özellikle “Kâinata Değişmem” dediği ve “Taşkafa” […]