Archives for Kavramlar

Kavramlar

Müspet ve menfî tenkit

Tenkit iki çeşittir. Biri; müspet/yapıcı tenkit, diğeri menfi/yıkıcı tenkittir. Yapıcı tenkit; kusurlu, hatalı bir arkadaşın yanlışlarını yumuşaklıkla, hürmet ve tevazu ile yalınız ona söylemektir. Kabullenmezse dahi, ikinci bir kimseye onun hakkında gıybet etmemektir. ( Zübeyir…
Devamı...
Kavramlar

Risale-i Nur’dan Bir Kavram; Mektubat-ı Samedaniye

Mektubat-ı Samedaniye’yi kısaca, “Samed olan Allah’a ait mektuplar” diye tanımlamak mümkündür. Fakat, bunun da ötesine geçip biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlama gayreti içine girdiğimizde, bu terkibi meydana getiren “mektubat” ve “Samedani” kelimelerinin üzerinde ayrı…
Devamı...
Kavramlar

Risale-i Nur’dan Bir Kavram; Câmiiyyet

“Cem” kelimesi sözlüklerde “içine almak, toplamak”, “câmi” kelimesi de “içine alan, derleyen, toplayan” şeklinde tarif edilmektedir. “Câmiiyyet” ise “câmi’lik, toplayıcılık, toplu olmak” manalarına gelmektedir. Câmiiyyet, Risalelerde büyük bir ekseriyetle insana izafe edilerek kullanılmakta ve insanın…
Devamı...
Kavramlar

Risale-i Nur’dan Bir Kavram; Acz

Sözlük anlamı olarak”beceriksizlik, kuvvetsizlik, güçsüzlük” mânâlarına gelmektedir. Acz, yerçekimi, merkez-kuvvet gibi kainatın her tarafında ve bütünzamanlarında geçerli fıtrî bir kanundur. Kanun olmasının neticesidir ki, yıldızlardan atomlara, basit yapılıelementlerden kompleks yapılı,insanlara kadar bütün varlıklarınortak özelliğidir. Hüve…
Devamı...
Kavramlar

Risale-i Nur’dan Bir Kavram: “Aczin ve fakrın hadsizdir.”

Metin içinde dünyanın erişilmezliğin ve ulaşılmazlığın sembolü olan “çöl”e benzetildiği, cümlenin ardı sıra gelen bu cümle ile çöl şartlarındaki hal verilir. Çöl vurgusunun eşliğinde “acz” ve “fakr” anlamları derinleşir, “hadsiz”leşir. Çölde, en temel ihtiyaçlarına bile…
Devamı...
Kavramlar

Risale-i Nur’dan Bir Kavram; Âlem-i Şehadet

Risale-i Nur’da satır aralarında saklı kavramlaştırmalara bir örnek Yirminci Mektub’un İkinci Makamı’nın girişinde, “Lâ ilâhe illallahû” ifadesinin açıldığı bölümdür. Burada bir önceki cümlenin hükmü bir sonraki cümlede özel bir kavram olarak sunulur. Buradaki kavramlaştırmanın “Lâ…
Devamı...
Kavramlar

Risale-i Nur’dan Bir Kavram: Şeriat-ı Fıtriye

Toplumun, fertlerin birbirleri ile olan münasebetleri ve ferdin davranış hareketlerini tanzim eden kanunlar koyan Allah, Kâinat işleyişini tanzim eden kanunlar da koymuştur ki, buna “Şeriat-ı fıtriye” denilmektedir. Aşağıda bundan bahsedilecektir. Kâinatta her şey atomlardan oluşmuş…
Devamı...
Kavramlar

Kıyametin Yüzleri: Kaf Dağı ve Dabbetü’l Arz

Kıyamet, Cenab-ı Hakk’ın ve Peygamber efendimizin kesin işaretleriyle mutlak, iman edilmesi farz olan bir kavrama delalet eder. Mahiyeti ve zamanı hakkındaki ifadelerin “yorum”dan öteye gidememesi, kıyametin insanlar nazarında oldukça önemli bir mevki kazanmasını adeta zorunlu…
Devamı...
Kavramlar

“İktisadî İnsandan” Sınırlı ve Sorumlu İnsana

İnsan şimdiye kadar çok farklı şekillerde tanımlanmıştır. İslami anlayışta; her vakit bir nankörlüğe, aceleciliğe, zulme ve cahilliğine meyyal olduğuna işaret edilen insan, bütün bunlara rağmen taşıdığı potansiyel cevher sayesinde eşref-i mahlukat olarak tanımlanır. “Yüce emanetin…
Devamı...
Kavramlar

Risale-i Nur’dan Bir Kavram: İsrailiyat

İsrailiyat, ehl-i kitap mensuplarının, özellikle Yahudilerin Müslüman olurken eski inanç, ahlak, tarih ve efsaneye dayalı kültürlerine ait unsurları da beraberlerinde İslam’a dahil etmelerine denilir. Kelime olarak İsrailoğullarına ait bilgi anlamına gelmektedir. Arabistan’da yaşayan Araplar, İslamiyet…
Devamı...
12